NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN ARTIRILMASI MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN ARTIRILMASI MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/9900
K. 2022/3572
T. 13.4.2022

MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Bölge Adliye Mahkemesince Davalı-Karşı Davacı Kadın Yararına 25.000 TL Manevi Tazminata Hükmolunmuş Olup Kadının Karşı Dava Dilekçesinde 15.000 TL Manevi Tazminat İstediği Karşı Davada Cevaba Cevap Dilekçesi ile Manevi Tazminat Talebini 50.000 TL’ye Çıkardığı – Bu Durum Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesine Aykırı Olduğundan İlk Talep Aşılarak Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )

MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ ( Kadının Karşı Dava Dilekçesinde 15.000 TL Manevi Tazminat İstediği Karşı Davada Cevaba Cevap Dilekçesi ile Manevi Tazminat Talebini 50.000 TL’ye Çıkardığı – Bölge Adliye Mahkemesince Davalı-Karşı Davacı Kadın Yararına 25.000 TL Manevi Tazminata Hükmolunduğu/Bu Durum Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesine Aykırı Olduğundan İlk Talep Aşılarak Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığı )

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN ARTIRILMASI ( Bölge Adliye Mahkemesince Davalı-Karşı Davacı Kadın Yararına 25.000 TL Manevi Tazminata Hükmolunmuş Olup Kadının Karşı Dava Dilekçesinde 15.000 TL Manevi Tazminat İstediği Karşı Davada Cevaba Cevap Dilekçesi ile Manevi Tazminat Talebini 50.000 TL’ye Çıkardığı – Bu Durum Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesine Aykırı Olduğundan İlk Talep Aşılarak Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )

4721/m.174

ÖZET : Dava, boşanma nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.

Bölge adliye mahkemesince davalı-karşı davacı kadın yararına 25.000 TL manevi tazminata hükmolunmuş olup davalı-karşı kadın; karşı dava dilekçesinde 15.000 TL. manevi tazminat istemiş, karşı davada cevaba cevap dilekçesi ile manevi tazminat talebini 50.000 TL.’ye çıkarmıştır. Bu durum manevi tazminatın bölünmezliği ilkesine aykırı olduğundan ilk talep aşılarak karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından tazminat ve nafaka miktarları yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 13.04.2022 günü temyiz eden davacı-karşı davalı Y. T.vekili Av. Ö. M.geldi. Karşı taraf davalı-karşı davacı S. T. ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı-karşı davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-) Bölge adliye mahkemesince davalı-karşı davacı kadın yararına 25.000 TL manevi tazminata hükmolunmuş olup davalı-karşı kadın; karşı dava dilekçesinde 15.000 TL. manevi tazminat istemiş, karşı davada cevaba cevap dilekçesi ile manevi tazminat talebini 50.000 TL.’ye çıkarmıştır. Bu durum manevi tazminatın bölünmezliği ilkesine aykırı olduğundan ilk talep aşılarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA,duruşma için takdir olunan 3.815 TL vekâlet ücretinin S.’dan alınarak Y.’a verilmesine, temyiz peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi.13.04.2022