NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

2022 – 2023 İstanbul Barosu tavsiye niteliğindeki en az ücret çizelgesi

2022 – 2023 İstanbul Barosu tavsiye niteliğindeki en az ücret çizelgesi

İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamada “günün ekonomik koşullarına uygun olarak 08.09.2022-31.12.2022 tarihleri arası  Avukat-Vekileden Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir.” denildi.

 

İSTANBUL BAROSU

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun 08.09.2022 gün ve 71/18 Sayılı Kararı ile kabul edilerek öneri niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir.

Son Değişiklikleriyle

08.09.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ

AVUKAT – VEKİLEDEN ARASINDAKİ

EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar 17.000,00 TL

2 Mirasçılık belgesinin alınması 10.500,00 TL

3 Tahliye davası 18.000,00 TL‘den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10’u

4 İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) davası 25.000,00 TL‘den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekilden payına düşen payın miktarının %10’u

5 Vesayet ve Kayyım Davaları 19.000,00 TL

6 Tereke ihtiyatı tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar 15.000,00 TL

7 Mirasçılık belgesinin iptali davası 15.000,00 TL

8 Mirasa defter tutulması 20.000,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

9 Kira tespiti ve kira bedelinin arttırımı davaları

a) Davacı vekilliğinde 18.000,00 TL‘den az olmamak üzere yıllık kira değerinin %15’i (kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)

b) Davalı vekilliğinde 13.000,00 TL‘den az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değeri %15’i

10 Delil tespit istemi 14.000,00 TL

11 Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) 10.500,00 TL

B. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Tapu veya Nufüs kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kaza-i rüşt davaları 24.000,00 TL

2 Tenkis ve Mirasta iade davası 38.000,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

3 Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası 44.000,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

4 Vasiyetnamenin iptal davası 44.000,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5 Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesş davası) 27.000,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

6 Tapu iptali ve Tescili davaları 44.000,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

7 Şuf’a davası 18.000,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8 Geçit hakkı davası 38.000,00 TL

9 Ecrimisil davası 31.000,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

10 Alacak Maddi ve Manevi tazminat davaları 27.000,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

11 27.000,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

* 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun “Yasak işlemler ve Eylemler” Kenar Başlıklı 31/e Bendi; “Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının Avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması”

12 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası 25.000,00 TL

13 Tespit Davası 17.000,00 TL

14 Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak davalar 27.000,00 TL

15 Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava 27.000,00 TL

16 Tenfiz ve Tanıma davalar 26.500,00 TL

17 Zayi ve Kambiyo senedi iptali davaları 25.500,00 TL

C. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar 16.000,00 TL

2 Nişan bozulmasından doğan davalar (Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb.) 25.500,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

3 Boşanma davaları

a) Anlaşmalı 26.000,00 TL

b) Çekişmeli 35.000,00 TL

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 35.000,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

4 Nesebin reddi, Tahsisi ve Babalık davaları 26.000,00 TL

5 Nafaka davası 21.500,00 TL

6 Evlat edinme davası 25.500,00 TL

7 Ailenin korunmasına dair 6284 Sayılı Kanun’dan doğan davalar 13.000,00 TL

8 Tenfiz davası 32.000,00 TL

D. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Tüketici Mahkemeleri 12.500,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

2 Tüketici Hakem Heyetleri 5.000,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

E. İCRA‚- İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1 Menfi Tespit ve İsirdat davaları 25.500,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

2 İstihkak Davaları 25.500,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

3 İcra Mahkemelerinin görevine giren davalar (İmzaya ve Borca İtiraz, Şikayet, vd)

a) Duruşmalı 21.000,00 TL

b) Duruşmasız 15.000,00 TL

c) İcra Ceza 15.000,00 TL

4 İcra İflas Kanunundan doğan İptal Davaları 25.500,00 TL

5 İhlalenin feshi davası

a)Taşınabilir mal ihaleleri 18.000,00 TL‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

b)Taşınmaz mal ihaleleri  31.000,00 TL‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

6 İcra Takipleri

a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri 21.000,00 TL‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri 20.000,00 TL

7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 20.000,00 TL

F. FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Hukuk Davaları** 28.000,00 TL

2 Ceza Davaları

a) Şikayet ve takibi 23.500,00 TL

b) Sanık müdafiliği / Müdahil vekilliği 35.000,00 TL

** Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, konusuna göre diğer mahkemelerde görülen benzeri dava ve işler için öngörülen çizelge hükümlerine bakılmalıdır.

G. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Değeri parayla ölçülebilen Davalar 27.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2 Değeri parayla ölçülemeyen Davalar 27.000,00 TL

H. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 İptal Davası

a) Duruşmalı 35.000,00 TL

b) Duruşmasız 28.000,00 TL

2 Tam Yargı Davası

a) Duruşmalı 35.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

b) Duruşmasız 28.000,00 TL

3 Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar

a) Duruşmalı 35.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

b) Duruşmasız 28.000,00 TL

4 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar

a) Bölge İdare Mahkemesinde 18.000,00 TL

b) Danıştay’da 22.000,00 TL

5 Danıştay’da ilk derecede görülen davalar

a) Duruşmalı 45.000,00 TL

b) Duruşmasız 35.000,00 TL

I. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

a) Sanık Müdafiliği 69.000,00 TL

b) Mağdur/Katılan Vekilliği  44.000,00 TL

2 Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi

a) Sanık/SSÇ Müdafiliği  44.000,00 TL

b) Mağdur/Katılan Vekilliği  27.000,00 TL

3 Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği  18.000,00 TL

4 Disiplin Mahkemesi  20.000,00 

J. DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

1 Büroda sözlü danışma

İlk bir saat için  3.700,00 TL

Bir saati aşan her saat için  2.500,00 TL

2 Yazılı danışma  7.500,00 TL

3 Sesli ve görüntülü iletişim araçları ile danışma  3.000,00 TL

4 Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

İlk bir saat için  5.800,00 TL

Bir saati aşan her saat için  3.300,00 TL

5 İdari Mercilerde Vekillik  8.000,00 TL

6 İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme  8.000,00 TL

7 C. Sav. Şikayet Dilekçeleri  8.000,00 TL

8 Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler  8.000,00 TL

9 İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri  10.000,00 TL

10 Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler  38.000,00 TL

11 Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi  22.000,00 TL

12 Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)  35.000,00 TL

13 İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma  25.000,00 TL

14 Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler  43.500,00 TL

15 Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik  15.000,00 TL

16 Avukatın yanında çalışan avukatlar  9.000,00 TL

17 Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  18.500,00 TL

b) Kooperatif

ba) 100’den az üyeli  17.000,00 TL

bb) 100’den yukarı üyeli  19.000,00 TL

c) Anonim Şirket

ca) 250.000 TL.den az sermayeli  19.500,00 TL

cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli  21.000,00 TL

18 Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)  16.000,00 TL

19 Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  15.000,00 TL

b) Kooperatif  19.000,00 TL

c) Anonim Şirket  21.000,00 TL

20 Şirket Genel Kurul İşlemleri

a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.  14.000,00 TL

b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş.  19.000,00 TL

c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop.  20.500,00 TL

d) Ortak sayısı 50’den fazla koop. 24.000,00 TL

21 Şirket Pay Devri 15.000,00 TL

22 Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri 40.000,00 TL

23 Sayıştay Davaları 40.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

24 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 26.000,00 TL

25 Arabuluculuk da Taraf Vekilliği 12.000,00 TL’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i

26 Anayasa Mahkemesi

a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 50.000,00 TL

b) Bireysel Başvuru

Duruşmalı işlerde 35.000,00 TL

Duruşmasız İşlerde 30.000,00 TL

27 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri

a) Duruşmalı  113.000,00 ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

b) Duruşmasız 83.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

28 Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri 20.000,00 TL

Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.