MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – OHAL KAPSAMINDA DAVANIN REDDİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – OHAL KAPSAMINDA DAVANIN REDDİ

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/15194
K. 2017/4130
T. 15.6.2017

MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemece Davacıya Dair Söylenilen Sözlerin Eleştiri Sınırlarını Aşar Mahiyette Abartılı Suçlayıcı ve Haberin Özü İle Biçimi Arasında Bir Denge Taşımayan Özel Hayata İlişkin Konuyla İlgisi Olmayan Mahiyette Beyanlar Olduğu Kabul Edilerek Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verildiği/675 Sayılı KHK Md. 16 Uyarınca Değerlendirme Yapılmak Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )

OHAL KAPSAMINDA DAVANIN REDDİ ( 675 S. KHK Md. 16 Uyarınca OHAL Kapsamında Yürürlüğe Konulan KHK’lar Gereğince Kapatılan Kurum Kuruluş Özel Radyo ve Televizyonlar Gazete Dergi Yayınevi ve Dağıtım Kanalları İle Bunların Sahibi Gerçek veya Tüzel Kişiler Aleyhine 17/8/2016 Tarihinden Önce Açılan Davalar İle Bu Kapsamda Hazine İle Vakıflar Genel Müdürlüğüne Husumet Yöneltilen Davalarda Mahkemelerce 670 Sayılı KHK Md. 5 Uyarınca Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Red Kararı Verileceği – Davalı Şirketin OHAL Kapsamında Yürürlüğe Konulan KHK’lar Gereğince Kapatılan Kurumlar Arasında Olduğu/675 Sayılı KHK Md. 16 Uyarınca Değerlendirme Yapılmak Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )

KHK-675/m.16

KHK-670/m.5

ÖZET : Dava, yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeni ile manevi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilgili yayınlarda davacıya dair söylenilen sözlerin eleştiri sınırlarını aşar mahiyette, abartılı, suçlayıcı ve haberin özü ile biçimi arasında bir denge taşımayan, özel hayata ilişkin, konuyla ilgisi olmayan mahiyette beyanlar olduğu kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamı itibari ile adı geçen davalı şirketin 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurumlar arasında olduğu anlaşıldığından 675 Sayılı kanun hükmünde kararnamenin 16. maddesi uyarınca değerlendirme yapılmak üzere kararın bozulması gerektirmiştir.

DAVA : Davacı tarafından, davalılar aleyhine 13/07/2015 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 26/04/2016 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-)Davalı temyiz itirazlarına gelince;

Dava, yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeni ile manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, internet sitesinde ayrı ayrı tarihlerde ve ayrı sayfalarda 11 adet şahsına, ailesine ve şirketlerine hakaret dolu yayınlar yapıldığını, her bir yayın diğerinden bağımsız olmakla birlikte aynı hakaret amacı kast edilerek yapıldığını, yapılan yayınların kişilik haklarına saldırı olduğunu ve bu konuda ayılı kararı ile erişimin engellenmesine karar verilerek kesinleştiğini belirterek oluşan manevi zararlarının tazmini isteminde bulunmuştur.

Kendi adına asaleten davalı Televizyonunun da yetkilisi olarak duruşmalara katılan davalı, davacı ile aralarında bu şekilde birkaç adet daha dava olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, sayılı dosyasına da konu olayda davacının açtığı iş bu davaya dair olarak ilgili yayınlarda davacıya dair söylenilen sözlerin eleştiri sınırlarını aşar mahiyette, abartılı, suçlayıcı ve haberin özü ile biçimi arasında bir denge taşımayan, özel hayata ilişkin, konuyla ilgisi olmayan mahiyette beyanlar olduğu kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamı itibari ile adı geçen davalı şirketin 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurumlar arasında olduğu anlaşıldığından 675 Sayılı kanun hükmünde kararnamenin 16. maddesi uyarınca değerlendirme yapılmak üzere kararın bozulması gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın, yukarda (2) numaralı bentte gösterilen sebeplerle davalı önelik kısım yönünden BOZULMASINA, davalının temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte gösterilen sebeplerle reddine ve temyiz eden davalı n peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 15.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat