İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Manevi Tazminat Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :

  1. Müvekkiller …. ve …. , yaşamakta oldukları ikametlerinden önce davalı ile aynı apartmanda apartman komşusu olarak ikamet etmekte idiler. Ancak bu komşuluk ilişkisinin devam ettiği süreçte davalı müvekkillere karşı sürekli olarak komşuluk hukukuna aykırı olarak düşmanca tavırlar sergilemiş ve hakaretlerde bulunmuştur.
  2. ……………..Sulh Ceza Mahkemesinin ……./… Esas sayılı dava dosyasında yargılama konusu olmuş bir olayda ise davalı müvekkillerden …….’nin kendisine neden terliklerini bodruma attığını sorması üzerine müvekkile hitaben küfürlerde bulunmuş, bunun üzerine bağırmaları duyan diğer müvekkil ………’nin olay yerine gelmesi üzerine de ……..’ye  küfretmiştir. Bu eylemlerden müvekkillerin şikâyetçi olmaları üzerine davalı …….. Sulh Ceza Mahkemesinin ……./… Esas ve ……../….. Karar sayılı ceza dosyası ile yargılanmış ve her iki müvekkile de hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan cezalandırılmıştır.
  3. Yaşanan tüm olaylar müvekkilleri son derece üzmüş gerek komşuları ve gerekse de polis memurluğu görevini ifa eden müvekkilin meslektaşları arasında her hangi bir kabahatleri olmamasına rağmen rencide olmalarına sebep olmuştur. Müvekkiller gerek bu rencide oluş ve gerekse de benzer şekilde yeni olaylara maruz kalmamak için vekâletnamedeki mevcut yeni adreslerine taşınmak zorunda kalmışlardır. Tüm bu süreç müvekkiller için sıkıntılı ve üzüntü kaynağı olmuştur.
  4. Ayrıca davalı yargılama konusu olan olaydan sonrada yine müvekkilim …….’ye hakaretlerde bulunmuş ve müvekkil tarafından bu olayla ilgili olarak da davalı hakkında ………….Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Davalı tüm bu eylemleri ile kendisine karşı hiçbir hatalı davranışı olmayan müvekkillerin yaşamını çekilmez bir hale getirmiştir. Müvekkiller için hükmedilecek manevi tazminatın bir nebze olsun üzüntülerini gidereceği kanaatindeyiz.

DELİLLER                           :  ……… Sulh Ceza Mahkemesinin ……../… Esas ve ……./…… Karar sayılı ceza dosyası, tanık vs her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 24, 25/3 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile müvekkillerden her biri için ……………. Türk Lirası olmak üzere toplam ……… Türk Lirasının manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan …/…/… Tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkillere verilmesine, yargılama gideri ve ücreti vekaletin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacılar vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim.

 

Davacılar Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat