Malrejimi Davasında Ev Hanımının Katkı Payı

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Malrejimi Davasında Ev Hanımının Katkı Payı

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi

Esas:2008/6174
Karar:2008/7369

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı kadının temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalı kocanın temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Tarafların 15.8.1992 tarihinde evlendikleri, 26.7.2001 tarihinde açılan boşanma davası sonucu boşanmalarına karar verildiği, kararın 24.12.2003 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Dava konusu 114 nolu kooperatif üyelik hissesi taraflar arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde, üçüncü kişiden davalı koca tarafından 9.11.1998 tarihinde devir alınmış, 29.11.2002 tarihinde de, babası diğer davalı Yusuf S.’a devir edilmiştir. Dava konusu araç ise boşanma davasının açılmasından sonra 24.6.2002 tarihinde davalı koca tarafından satın alınarak kendi adına tescil edilmiştir. Davacı kadın ev hanımı olup evliliğin devamı süresince çalışmadığı ve bir gelirinin olmadığı sabittir. Davacı kadın, davalı adına kayıtlı iken devredilen dava konusu kooperatif hissesinin ve aracın alımına katkısını ispat edememiştir. Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekirken yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle davalı koca yararına BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davalıya geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat