Mala Zarar Verme Suçu

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Mala Zarar Verme Suçu

T.C YARGITAY

23.Ceza Dairesi

Esas: 2015 / 19470

Karar: 2016 / 11137

Karar Tarihi: 26.12.2016

ÖZET: TCK maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarının Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda uygulanması zorunluluğu, bozmayı gerektirmiştir.(5237 S. K. m. 53, 151, 152) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

TCK Maddesinde Düzenlenen Hak Yoksunluklarının Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Doğrultusunda Uygulanması Zorunluluğu

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın, katılana ait köfte aracının camlarını ve kilitlerini kırıp yakarak 4.000,00 TL’lik zarara yol açtığı ve bu suretle yakarak mala zarar verme suçu işlediği iddia edilen olayda;

Sanığın ikrarı, müşteki beyanı ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, yapılan yargılamaya, toplanan delilleri ve tüm dosya kapsamına göre mahkemenin suç vasfına ve sübuta yönelik kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Sanığın sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-TCK’nın 152/2-a-son maddesinde yer alan “verilecek ceza iki katına kadar artırılır” fıkrasındaki “iki” ibaresinin, hükümden sonra, 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 65. maddesiyle “bir” şeklinde değiştirilmiş olmakla mahkemece bu hususta yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

2-Kabule göre de;

a-Temel cezanın 4 ay olarak belirlendikten sonra TCK’nın 151/1 maddesi uyarınca 2 katı oranında artırım kararı alınmasına rağmen 12 ay olması gereken cezanın yazılı şekilde 8 ay olarak belirlenmesi,

b-TCK’nın 53/1. maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarının Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E, 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda uygulanması zorunluluğu,

Hükmün Bozulması

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, CMUK’nın 326/son maddesi gereğince sonuç ceza miktarı itibariyle sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına 26.12.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat