MALA ZARAR VERME SUÇU

ÖNCEKİ HÜKMÜN AÇIKLANMASI SURETİYLE YENİDEN KARAR VERİLEREK SANIĞIN MÜKERRER ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINA YOL AÇILMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 5620
Karar: 2017 / 4649
Karar Tarihi: 27.04.2017

ÖZET: Sanığın denetim süresi içerisinde kasten yaralama suçunu işlediğinden bahisle önceki hükmü açıklamak suretiyle yeniden karar verilerek sanığın mükerrer şekilde cezalandırılmasına yol açılması, bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 62, 152, 168) (5271 S. K. m. 231)
Dava ve Karar: Nitelikli mala zarar verme suçundan sanık …’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-a, 168/2 ve 62. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi belirlenmesine dair Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 08.10.2010 tarihli ve 2010/276 esas, 2010/646 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlediğinden bahisle, hükmün açıklanmasına ilişkin aynı Mahkemenin 08.10.2013 tarihli ve 2013/443 esas, 2013/543 sayılı kararının sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi sonrasında, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı yeni bir suç işlendiğinin aynı Mahkemenin 08.10.2015 tarihli müzekkeresi ile ihbar edilmesi üzerine, dosyanın tekrar ele alınarak hükmün açıklanmasına ilişkin Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 19.01.2016 tarihli ve 2015/524 esas, 2016/25 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;
Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 08.10.2013 tarihli ve 2013/443 esas, 2013/543 sayılı kararının sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya aslının Yargıtay’a gönderilmesi nedeniyle suret üzerinden yapılan incelemede,
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/11. maddesinin; “Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar.” şeklinde olduğu, Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 08.10.2010 tarihli ve 2010/276 esas, 2010/646 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlediğinden bahisle, hükmün açıklanmasına ilişkin Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 08.10.2013 tarihli kararının temyiz edilmesi üzerine, dosyanın 20.01.2014 tarihli temyiz formu ile Yargıtay’a gönderildiği gözetilmeksizin, yapılan ikinci bir ihbar üzerine hükmün açıklanarak sanığın mükerrer olacak şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 07.12.2016 gün ve 2016/8863 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19.12.2016 gün ve KYB/2016-398632 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 04.05.2010 tarihli iddianamesi ile kamu malına zarar verme suçundan açılan davada sanık hakkında Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi’nin 08.10.2010 tarih ve 2010/276 Esas ve 2010/646 sayılı kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve bu kararın 01.11.2010 tarihinde kesinleştiği, sanığın denetim süresi içerisinde Trabzon 2.Sulh Ceza Mahkemesinin 10.04.2013 tarih ve 2012/809 E., 2013/228 K. sayılı dosyasına konu kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediğinden bahisle ihbarda bulunulması üzerine, Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda 08.10.2013 tarih ve 2013/443 Esas ve 2013/543 Karar sayılı karar ile sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının açıklanarak sanığın 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve dosyanın temyizen Yargıtay’a gönderildiği, sanığın denetim süresi içerisinde kasten yaralama suçunu işlediğinden bahisle Trabzon 3.Asliye Ceza Mahkemesince yapılan ikinci ihbarı üzerine ilk ihbardan sonra yargılamayı sona erdiren bir karar olduğu gözetilmeden, Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesince bu kez 19.01.2016 tarih ve 2015/524 Esas ve 2016/25 sayılı karar ile önceki hükmü açıklamak suretiyle yeniden karar verilerek sanığın mükerrer şekilde cezalandırılmasına yol açılması ,
Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden, Trabzon 3.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 19.01.2016 tarih ve 2015/524 Esas ve 2016/25 sayılı kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkra (d) bendinin verdiği yetkiyle, hükümlü hakkında hükmolunan cezanın çektirilmemesine, dosyanın Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na tevdiine, 27.04.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat