MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVA DİLEKÇESİ

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Mal Rejiminin Tasfiyesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

  1. Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Geçinemedikleri için açılan boşanma davası ……..(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin ……./… esas sayılı dosyası ile derdest olup devam etmektedir.
  2. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 225/2. maddesine göre, boşanma kararı verilmesi halinde mal rejimi dava tarihi itibariyle sona ereceğinden, ilgili kanun hükümlerine göre malların tasfiye edilerek edinilmiş mallara katılma rejimine göre paylaştırılmasına, davalı üzerinde bulunan mallar üzerine tedbir konulması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 225/2 vd. ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda izah edilen nedenler karşısında, malların tasfiyesine ve malların edinilmiş mallara katılma ile ilgili mal rejimine göre paylaştırılmasına, davalı üzerinde bulunan taşınmazların tapu kaydına tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat