Mal Paylaşımı Cevap Dilekçesi

Mal Paylaşımı Cevap Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : .…/… E.

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                                     : Davaya cevap dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Davalı tarafın iddialarının aksine taraflar arasında aynı konuda verilmiş bir kesin hüküm mevcut değildir.

2. Tarafların anlaşmalı olarak boşanmış olmaları diğer eşte kalan malı talep edemeyecekleri anlamına gelmeyecektir. 

3. Davacıya miras yoluyla intikal eden gayrimenkul satılmış karşılığı olan parayla ise davalı … gayrimenkulü alarak tapusunu da kendi üstüne geçirmiştir. Bahsedilen para ve gayrimenkulün tamamı müvekkilime ait olup davalının hiçbir hakkı mevcut değildir.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarda açıklanan sebeplerle davanın kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)