Mal Ortaklığı Türleri Nelerdir?

Eşya Müsaderesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Mal Ortaklığı Türleri Nelerdir?

Mal ortaklığı türleri içinde, ortaklık malları kapsamının en geniş tu­tulduğu rejimidir. Eşler, mal rejimi sözleşmesinde hangi mal ortaklığını seçtiklerini (genel mal ortaklığı mı, sınırlı mal ortaklığı mı) açıkça belirt­memişler, sadece «mal ortaklğı» remini seçtiklerini açıklarlarsa; kişisel görüşümüze göre « genel mal ortaklığı» rejimini seçtikleri ka­bul edilmelidir.

Genel Mal ortaklığı rejiminde eşlerin kanun gereğince kişisel mal sayılanlar (md. 260/2’ye göre: Eşlerden her birinin sadece kişisel kulla­nımlarına ayrılmış eşyaları ile manevi tazminat alacakları) dışındaki tüm malları ile gelirleri ortaklık mallarını oluşturur.

Eşler, ortaklık mallarına bölünmemiş bir bütün olarak (elbirliği mülkiyeti) sahip olurlar. Ortaklık payı üzerinde hiçbir eş tek başına ta­sarruf hakkına sahip değildir, (md. 257)

SINIRLI MAL ORTAKLIĞI

Edinilmiş Mallarda Ortaklık

Eşler, yapacakları mal rejimi sözleşmesiyle sadece edinilmiş malla­rın dahil olacağı bir ortaklığı da kabul edebilirler. Buradaki “edinilmiş mal” kavramından anlaşılması gereken, katılma rejiminde açıklanan edinilmiş mallardır, (md. 219) Eşlerin kişisel mallarının gelirleri de bu ortaklığa dahildir.

Sınırlı Mal ortaklığı rejiminin bir türü olan «Edinilmiş Mallarda Or­taklığı», Edinilmiş mallara katılma rejimiyle karıştırmamak gerekir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde, tasfiye sonrası katılma alacağı olan eş kural olarak borçlu eşten kişisel hak niteliğindeki bu para alacağını isteyebilir. Oysa edinilmiş mallarda ortaklık rejiminin tasfiyesinde kural edinilmiş malların yarı yarıya paylaşılmasıdır.

Diğer Mal Ortaklıkları

Mal rejimleri içinde eşlere insiyatif kullanma hakkının en geniş bi­çimde tanındığı türlerden biridir. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle belirli malvarlığı değerlerini, Özellikle taşınmaz malları, eşlerden birinin kazan­cını, bir meslek veya sanat için kullandığı malları ortaklık dışında tutabi­lirler, (md. 259) Ortaklık dışında tutulan malların gelirleri de kural ola­rak ortaklığa dahil değildir. Fakat bunun aksi, sözleşmede kararlaştırılabilir. Örneğin eşler, mal rejimi sözleşmesinde taşınmaz mallarının tümü­nün ortaklığa dahil olmadığını fakat bunların kira gelirlerinin ortaklığa dahil olduğunu kararlaştırabilirler.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat