MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ – DÜZENLEME ŞEKLİNDE

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ – DÜZENLEME ŞEKLİNDE

MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

(Düzenleme Şeklinde)

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben … … … … … … adresindeki dairemde görev yaparken, yanıma gelen ve gösterdiği … verilmiş … tarih … numaralı ve ………….. T.C. Kimlik no.suna  … göre … ili … ilçesi … … nüfusunda … cilt, … sıra no … aile sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, … ile … … … … doğumlu, halen … adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu söyleyen, kendisini bu şekilde tanıdığım … ile gösterdiği … verilmiş … tarih … numaralı  ve ………….. T.C. Kimlik no.suna … göre … ili … ilçesi … … nüfusunda … cilt, … sıra no … aile sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, … ile … … … … doğumlu, halen … adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu söyleyen, kendisini bu şekilde tanıdığım … düzenleme şeklinde mal ortaklığı sözleşmesi düzenlenmesini istediler.

Kendilerini yukarıda yazılı kimliklerinden tanıdığım gibi ve yasal yeteneklerinin bulunduğunu, okuryazar olduklarını anladım. Bunun üzerine eşler birlikte söz alarak, …/…/… tarihinde evlendik. Aramızda mal ortaklığı rejimini kabul ettik:

1- Kişisel mallarımız dışında kalan mallarımız ile gelirleri, ortaklık mallarını oluşturacaktır. Bu mallara bölünmemiş bir bütün olarak sahip olacak ve hiç birimiz ortaklık payı üzerinde tek başına tasarrufta bulunamayacaktır.

2- Her birimizin kişisel kullanımında bulunan eşyalar ile manevi tazminat alacakları yasal olarak kişisel mallarımızı oluşturacaktır. Ayrıca … lar ve üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kişisel mallarımız bölümünde yer alacaktır.

3- Kişisel mal olduğu ispatlanamayan tüm mal varlığı değerlerimiz, ortaklık malımız sayılacaktır.

4- Her birimiz ortaklık mallarını evlilik birliğinin yararına uygun olarak yönetecek, olağan yönetim sınırları içinde ortaklığı yükümlülük altına sokabilecek ve mallarda tasarrufta bulunabileceğiz. Olağan yönetim dışında diğerinin rızasını alarak ortaklığı yükümlülük altına sokabilecek veya mallarda tasarrufta bulunabileceğiz.

5- Birimizin diğerinin rızasını alarak ortaklık mallarını kullanmak suretiyle tek başına bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda, bu meslek ve sanata ilişkin bütün hukuki işlemleri yapabilecektir.

6- Her birimiz, diğerinin rızasını almadan ortaklık mallarına girecek olan bir mirası reddedemeyeceği gibi, tereke borca batıksa mirası kabul de edemeyecektir.

7- Ortaklığın sona ermesi durumunda her birimiz ortaklık mallarıyla ilgili işlemlerden dolayı vekil gibi sorumlu olacağız.

8- Yönetim giderleri ortaklık mallarından karşılanacaktır.

9- Her birimiz, kişisel mallarını yasal sınırları içerisinde yönetebilecek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabileceğiz. Bunların yönetim giderleri, kişisel malların gelirlerinden karşılanacaktır.

10- Her birimiz, evlilik birliğini temsil veya ortaklık mallarını yönetme yetkisine dayanarak yaptığımız borçlardan, ortaklık malları veya bu mallara giren gelirleri kullanarak bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yaptığımız borçlardan, birimiz için kişisel sorumluluk doğuran borçlardan, kişisel malımız yanında ortaklık mallarının da sorumlu olacağı hususunda bizlerin üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan, kişisel ve ortaklık malları ile sorumlu olacağız.

11-Her birimiz diğer bütün borçlardan kendi kişisel mallarımız ve ortaklık mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumlu olacağız.

12-Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya işgücünün kaybı dolayısıyla ödenen tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca ömür boyu irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiye sırasında o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılacaktır.

13-Kişisel malların borçları ortaklık mallarından veya ortaklık mallarının borçları kişisel mallardan ödenmiş ise tasfiye sırasında denkleştirme yapılacaktır.

14-Her borç ait olduğu mal kesimini yükümlülük altına sokacak, hangi kesime ait olduğu anlaşılamayanlar ortaklık mallarına ilişkin sayılacaktır.

15-Birimize ait kişisel veya ortaklık malıyla bir başka kesime giren malvarlığı değerinin edinilmesi, iyileştirilmesi veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, edinilmiş mallara katılma rejimindeki değer artış payına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

16-Mal rejimi sona erdiğinde, mevcut ortaklık mallarının değerlendirilmesinde tasfiye anı esas alınacaktır.

17-Birimizin ölümü veya başka bir mal rejimini kabul etmemiz durumunda ortaklık mallarının yarısı, her eşe veya mirasçılarına verilecektir. Taraflar, yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin anlaşma yapabilirler.

18-Birimizin ölümü halinde, sağ kalan, edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel malı sayılabilecek olanların payına mahsuben kendisine verilmesini isteyebilecektir.

19-Ortaklık mallarına dahil olan birlikte yaşadığımız konut ve ev eşyası, birimizin ölümü halinde sağ kalan payına mahsuben bunların mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilecektir.

20-Taraflar birlikte yaşadıkları konut ve ev eşyası dışında kalan ve kendileri için üstün bir yararı bulunan diğer malvarlığı değerlerinin de tasfiye payına mahsuben kendilerine verilmesini isteyebileceklerdir.” diye sözlerini bitirdiler.

Yazılan bu tutanak okunması için kendilerine verildi. Okudular. Yazılanların hakiki arzuları olduğunun bildirilmesi üzerine işbu tutanak altı tarafımızdan imzalandı ve mühürlendi. …/…/…

Erkek
Ad Soyad
İmza
Kadın
Ad Soyad
İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat