MAL BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

MAL BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

(Düzenleme Şeklinde)

Ben aşağıda resmi mühür ve imzanın vazıı, T.C. Kanunlarının bahşettiği selahiyetlere haiz yeminli

… Noteri

…cad. no. … adresindeki dairemde resmi görevim başında iken yanıma gelen ve ibraz ettikleri.

  1. ERKEK

… Nüfus idaresinden verilme …/…/… tarih ve … seri ve …T.C. Kimlik no.lu, fotoğrafı tastikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran, … ili, … ilçesi … mahallesi, … cilt, … sahife, … kütük sıra noda kayıtlı ve halen, … adresinde mukim olduğunu beyan eden, … ile … den …/…/…. tarihinde olma,

  1. KADIN

… Nüfus idaresinden verilme …/…/…. tarih ve … seri ve …T.C. Kimlik no.lu, fotoğrafı tastikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran, … ili, … ilçesi …… mahallesi, … cilt, ….. sahife, … kütük sıra noda kayıtlı ve halen, … adresinde mukim olduğunu beyan eden, … ile … den …/…/…. tarihinde olma:

Bana müracaatla düzenleme şeklinde bir malbirliği sözleşmesi tanzim ve tastik etmemi istediler. Kendilerini ibraz ettikleri işbu resmi belgeler muhteviyatından tanıdığım gibi okur yazar olduklarını ve kanunen bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu anladım. Bunun üzerine ilgililerden Koca söz alarak şu şekilde beyanda bulundu.:

“Eşimle …/…/… tarihinde evlendik. Aramızda mal idaresi olarak mal birliği usulünü kabul ettik. Medeni Kanunun ilgili maddeleri mucibince evlenme zamanında benim ve karımın malik olduğumuz ve evliliğin devamı sırasında iktisap edeceğimiz bütün mallar birliğe dahil olacaktır. Ancak;

1…

2…

Eşyalar mahfuz mal olarak kabul edildiğinden, birliğe dahil olmayacaktır. Taraflar dilerse, Medeni Kanun’un ilgili maddeleri mucibince şahsi malların defterini noter marifetiyle tanzim ettirebileeektir. Birliğe dahil malların idaresi ve idare masrafı bana ait olacaktır.

Evlenmeden evvelki ve evliliğin devamı sırasındaki ve karımın evlilik birliğinin mümessili sıfatıyla yapacağım borçlardan mesuliyet kabul ederim. Benim veya karımın şahsi mallarına terettüp eden herhangi bir borç birimizin şahsi malları ile ödendiği takdirde borca karşılık olarak alınan para yerine konacaktır. İflas ettiğim veya mallarımızın haczi halinde kaim iflas masasına veya hacze iştirak etmek suretiyle şahsi mallarında veya kıymetlerinde vukua gelen zararı şahsi mallarından mevcut olanı aynen geri alabilecek ve şahsi mallarının vaziyeti hakkında her zaman izahat verilecektir. “Diye sözünü bitirdi. Oturumda hazır bulunan Kadın Söze başlayarak: “Kocam tarafından yukarıda ikrar ve beyan edilene hususları aynen kabul ederim.” dedi. Her ikisi birden söz alarak “işbu mal birliği sözleşmesinin Medeni Manun hükümleri dairesinde tescilini ve yalnız aramızda mal birliği usulünün cari olduğunun ilanını isteriz.

Diye sözlerini bitirdiler. Verilen bu takrirleri ben yeminli noter istek gibi tanzim ettim. ilgililere ayrı ayrı verdi, okudular, gerçek ilgililere ayrı ayrı verdim. okudular, gerçek arzularına uygun olarak yazıldığını beyan etmeleri üzerine altını hep birlikte imzaladık ve mühürledim. …/…/…

ERKEK … :

Ad Soyad

İmza

KADIN … :

Ad Soyad

İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat