Mahkemede Suçumu Kabul Edersem Nolur?

T.C
YARGITAY
1.CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2009/2848
KARAR NO.2009/4198
KARAR TARİHİ. : 06.07.2009

SANIĞIN SUÇUNUN İKRAR DIŞI DELİLLERLE AYDINLATILMIŞ OLMASINA RAĞMEN, SANIĞIN İKRARI VE İYİ HALİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK TAKTİRİ İNDİRİM UYGULANMASI DOĞRU DEĞİLDİR.

Belgini başka bir suçu hazırlamak, delillerini ortadan kaldırmak maksadıyla ve tasarlayarak öldürmekten, yağmaya teşebbüsten ve hırsızlıktan sanıklar İ.. ile A…’in bozma üzerine yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (A.. Beşinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 17.06.2008 gün ve 99/148 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık A… müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş ve hüküm kısmen re’sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C. Başsavcı lığ ı’ndan tebliğ-name ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1) Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Dairemizce de benimsenen

17.04.2007 gün ve 2007/1-32-97 sayılı kararı uyarınca, Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarda, her suç yönünden ayrı ayrı yapılan değerlendirme sonucu, her suçla ilgili lehe yasa ve buna göre her suçun sonuç
cezası belirlendikten sonra, 765 sayılı TCK’nın 68-77. maddelerindeki ilkelere göre cezaların toplanmasına ilişkin kararın infaz aşamasında verilmesi mümkün görülmüştür.

2) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar İ…ve A…’in suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Adil müdafiinin eksik incelemeye ve sübutun bulunmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak,

a) Sanıklar hakkında öldürme ve şantaj suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;

Dosya içeriğinden; lüks yaşama arzusu içinde olan sanıklar İ…ve A…’in, tam bir fikir ve eylem birliği içinde, yaptıkları plan dahilinde, önceden tanıdıkları ve zengin olduğunu düşündükleri mağdur Harun’dan yüklü miktarda fidye almak için ablası maktule B…’i evinden bir akrabalarının trafik kazası geçirdiğini söyleyip kandırarak, önceden kiraladıkları araca bindirip, Ankara çevre yolu Mamak köprüsü civarında tenha bir yere götürdükleri, burada her iki sanığın birlikte B….’i boğarak öldürdükleri, eşyalarını yaktıkları, çantasından parasını hırsızladıkları ve cesedi kömür tozlarının altına gömdükleri, akabinde mağdura telefon edip, kendilerine terör örgütü süsü vererek, kaçırdıkları ve öldürdükleri maktule ablasını geri vermek için bir trilyon lira para istedikleri, mağdurun durumu kolluk kuvvetlerine bildirmesi üzerine, yapılan operasyon sonucu yakalandıkları, maktulenin evinde görevli tanık M…’in 05.06.2000 tarihli tutanak ile sanıkları teşhis ettiği ve bilahare kömürlükte başı dışarıda olan cesede ulaşıldığı;

Dairemizin bozma ilamlarına konu olan 25.10.2002 gün ve 156-306 sayılı, 08.07.2005 gün ve 133-175 sayılı ve 09.10.2006 gün ve 291-431 sayılı mahkumiyet hükümlerinde, takdiri indirim maddesinin gerekçeleri gösterilerek uygulanmadığı, Dairemizin 2003/42 karar sayılı ve 21.01.2004 günlü, 2006/2463 karar sayılı ve 07.06.2006 günlü, 2008/484 karar sayılı ve 30.01.2008 günlü bozma ilamlarında bu durumun kabul gördüğünün açıkça belirtildiği, suçların ikrar dışındaki kanıtlarla ortaya çıktığı anlaşıldığı halde, sanıkların ikrarı ve bozma üzerine yapılan 17.06.2008 günlü duruşmadaki iyi halleri gerekçe gösterilerek, bozma kararlarındaki kabulleri etkisiz hale getirecek, mahkemenin önceki hükümlerindeki gerekçesiyle çelişecek şekilde sanıkların kişilik özellikleri ve suçun işleniş şekilleri gözardı edilerek takdiren indirim uygulanması suretiyle eksik ceza tayini;

B) Sanıklar hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümlerin incelemesinde;

Sanıklar İ… ve A… hakkında maktuleye yönelik olan ve 765 sayılı TCK’nın 491/ilk maddesi kapsamında kalan hırsızlık suçundan açılan kamu davalarında zamanaşımı süresinin dolduğu gözetilmeden, davaların ortadan kaldırılması yerine yargılamaya devam edilerek mahkumiyet kararı verilmesi;

Yasaya aykırı, sanık A… müdafii ile müdahil vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmekle, kısmen re’sen de temyize tabi hükümlerin tebiiğnameye aykırı olarak (BOZULMASINA), 06.07.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat