Mahkeme Kararı Nasıl İcraya Konulur?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Mahkeme Kararı Nasıl İcraya Konulur?

İlgili Yasa

PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA İLAMLARIN İCRASI:

Menkul teslimi:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 24- Bir menkulün teslimine dair olan ilâm icra dairesine verilince icra müdürü bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder.

İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümessillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve ikametgâhları hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunan şeyin neden ibaret olduğu, ilâmın tarih ve numarası ve tetkik merciinden veya temyiz yahut iadei muhakeme yoluyla ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı yazılır.

Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolunan menkul veya misli yedinde bulunursa elinden zorla alınıp alacaklıya verilir.

Yedinde bulunmazsa ilâmda yazılı değeri alınır. Vermezse ayrıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yoluyle tahsil olunur. Menkul malın değeri, ilâmda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından takip tarihindeki rayice göre takdir olunur.

Hükmolunan menkulün değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmıyan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tâyin edilir.

İlgililerin bu hususta tetkik merciine şikâyet haldarı vardır.

26’ncı maddenin 3 ve 4’ncü fıkraları,gemi siciline kayıtlı olmıyan gemiler hakkında da da uygulanır.

Mahkeme Kararı Nasıl İcraya Konulur Açıklama

İlamların icrası yani yerine getirilmeleri icra ve iflâs dairelerinden istenilir.

Para ve teminattan başka borçlar hakkında ilâmlar (mahkeme kararları) taşınır. Mal (menkul) teslimine ilişkin ise; bu ilâm icra dairesine verildiğinde, icra müdürü icra emri düzenleyecek ve borçluya 7 gün içinde o malın (şeyin) teslimini emreden icra emrini tebliğ edecektir.

İcra emrinde;

  1. Alacaklı ve borçlunun ve varsa vekillerinin ad ve soyadları.
  2. İkametgahları yani adresleri,
  3. Hükmü veren mahkemenin ismi, hükmün gün ve esas – karar nosu,
  4. Hükmolunan şeyin neyi kapsadığı,
  5. Tetkik merciinden veya temyiz yahut iadei muhakeme yoluyla ait olduğu mahkemeden (icranın yerine getirmemiş geri bırakılmasma dair bir karar getirilmedikçe zorunlu (icraya) yerine getirmeye devam olunacağı,

gösterilecektir.

Borçlu, icra emrinde belirtilen hususları yapmazsa yahut noksan yaparsa, ilâmdaki açıklanan taşınır (mal veya eşya) kendisinde bulunursa, elinden zorla alınıp alacaklıya verilecektir.

Eşya veya mal borçlunun kendisinde bulunmadığı takdirde ilâmda yazılı değeri alınacak, değerini borçlu vermediği takdirde haciz yoluyla tahsil edilecektir. Ayrıca icra emri tebliğine gerek kalmayacaktır.

Taşınır malın değeri, ilâmda gösterilmemişse, yahut ihtilaflı ise, icra müdürünce takip günündeki olağan raice (sürüm bedeline) göre değer takdiri yapılacaktır.

Taşımr malın değeri, ilâmda gösterilmemişse, yahut ihtilaflı ise, icra müdürünce takip günündeki olağan raice (sürüm bedeline) göre değer takdiri yapılacaktır.

Hükmolunan taşımr malın değeri borsa yahut ticaret odalarından, bu kurumların olmadığı yerlerde de, icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişilere takdir ve tespit ettirilecektir’. İcra Müdürünün bu şekilde yaptığı değer takdirine borçlu ile alacaklı veya üçüncü kişiler (ilgililer) tetkik merciinde itiraz ve şikâyette bulunabilirler.

Gemi siciline kayıtlı olmayan gemiler hakkında da; İİY.sının 26 maddesinin 3 ve 4’ncü fıkraları uygulanacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat