MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – HAKSIZ EYLEM BİNAYA VERİLEN ZARAR

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – HAKSIZ EYLEM BİNAYA VERİLEN ZARAR

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                                  :

 

VEKİLİ                                     :

 

DAVALI                                  :

KONU                                      : Maddi Tazminatın Olay Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili ve Tedbir Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                   :

1- Müvekkilimize ait …….. Mahallesi, ….. Sokak No: … adresindeki tek katlı yığma bina bölgemizde meydana gelen 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmemiştir. Ancak deprem sonrası bölgede enkaz kaldırma çalışması yapan davalı şirket, müvekkilemize ait evin yanında bulunan ağır hasarlı inşaat halindeki binanın yıkımı esnasında bu binanın müvekkilemize ait tek katlı binanın üzerine göçmesi nedeniyle zarar vermiş ve oturulamaz hale getirmiştir.

2- Bu durumu öğrenen müvekkilemiz ….. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak tespit yaptırmıştır. ….. Sulh Hukuk Mahkemesinin ../../…. tarih, ../…. D. İş Esas ve ../…. D. İş Karar Sayılı dosyasından verilen Bilirkişi Raporunda müvekkilemize ait binanın taşıyıcı tuğla dolu duvar olup rijitliğini koruduğu ve yandaki binanın göçmesi sonucu duvarlarında ve çatısında tahribat meydana geldiği bildirilmiştir.

3- Bu raporla da yetinmeyen müvekkilemiz ../../…. tarihinde ……. Belediye Başkanlığına müracaat etmiş bu müracaatı üzerine müvekkilemize ……. Belediyesi Enkaz Sorumlusu İnşaat Mühendisi ……. imzalı bir tutanak verilmiştir. Bu tutanakta müvekkilimize ait tek katlı binanın üzerine yanındaki inşaat halindeki binanın yıkıldığı yerinde tespit edilmiştir denmektedir.

4- Bilirkişi Raporu ve Tutanaktan da anlaşılacağı üzere davalı şirket inşaat halindeki binanın yıkımı esnasında müvekkilemize ait binaya hasar vermiş ve oturulamaz hale getirmiştir.

5- Davalı Şirketin haksız eylemi sonucu müvekkilimize verdiği zararın karşılanması bakımından bu davanın açılması ve davalı şirketin işi bırakması nedeniyle alacağımızın teminat altına alınması ve mağduriyetimize neden olmaması bakımından ihtiyati tedbir talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : 6098 sayılı TBK. md. 49 vd., HMK ve İlgili Mevzuat.

DELİLLER                           :        1- ……… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Tesbite İlişkin Dosyası,

2- ../../…. Tarihli Tutanak,

3- Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,

4- Tanıklar,

5- Yasal ve Takdiri Diğer Deliller.

CEVAP SÜRESİ  : İki haftadır.

 

TALEP SONUCU                : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……….TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, alacağımızın teminat altına alınması bakımından davalının …… İli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğündeki teminatı ve alacakları üzerine dava sonuçlanıncaya kadar tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat