Maddi delillerini uydurmak suretiyle iftira atma suçu

0
26

T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2008/15541
KARAR NO. 2010/13050
KARAR TARİHİ. 5.7.2010

SUÇ UYDURMA

SOYUT TEHLİKE SUÇU

İHBAR

5237/m. 271
765/m. 283

ÖZET : “Suç uydurma” suçu soyut tehlike suçu niteliğinde olup fiilin herhangi bir zarara neden olması gerekmez. İşlenmemiş bir suçun işlenmiş gibi ihbar edilmesi üzerine soruşturmanın başlatılması zorunlu olmayıp, ihbarın objektif olarak soruşturma başlatmaya elverişli içerikte bulunması suçun oluşumu için yeterlidir. Bu husus dikkate alınmalıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

765 sayılı TCK.nun 283. ve 5237 sayılı TCK.nun 271. maddesinde düzenlenen “suç uydurma” suçu soyut tehlike suçu niteliğinde olup fiilin herhangi bir zarara neden olması gerekmez. İşlenmemiş bir suçun işlenmiş gibi ihbar edilmesi üzerine soruşturmanın başlatılması zorunlu olmayıp, ihbarın objektif olarak soruşturma başlatmaya elverişli içerikte bulunması suçun oluşumu için yeterlidir.

Buna göre somut olayda, sanığın gerçeğe aykırı olarak cep telefonunun çalındığı yönünde 20.05.2004 tarihli dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunması eyleminde suçun oluştuğu gözetilerek hükümlülüğü yerine, aynı gün müşteki olarak alınan beyanında gerçeği söylediği biçimindeki, temel cezanın belirlenmesinde ve takdiri indirim uygulamasında ölçüt oluşturabilecek nitelikteki gerekçe ile suçun öğeleri itibariyle oluşmadığından söz edilerek beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve Üst Cumhuriyet Savcıasının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05.07.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here