Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Verilmemesine Dair Suç Duyurusu

……………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ŞİKAYET EDEN :Adı ve Soyadı,TC.N ………..Açık adresi.
ŞİKAYET EDİLEN SANIK:Borçlunun çalıştığı işyeri ünvanı(Sahibinin adı ve Soyadı)
SUÇ : İcra ve İflas Kanunu’ nun 357. Maddesine muhalefet.
AÇIKLAMALAR :
Borçlu E…… hakkında 20.04.2010 tarihinde ……. 15. İcra Müdürlüğünün 2010/……… sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış ve takip kesinleşmiştir. Borçlunun SGK sorgulamasında, A…. ya ait olan Y… Elektrik Malzemeleri Plan, Proje, Tesisat, Taahhüt ünvanlı işyerinde çalıştığı ortaya çıkmıştır.
ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA GÖNDERİLEN MAAŞ HACZİ MÜZEKKERELERİNİN GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEMİŞ, EMRE AYKIRI DAVRANILMIŞTIR.
İcra dosya borcunun tahsili amacıyla, borçlu E… nin aktif sigortalı olarak çalıştığı Y… Elektrik Elektrik Malzemeleri Plan, Proje, Tesisat, Taahhüt ünvanlı işyerine ilk maaş haczi müzekkeresi gönderilmiş ve 05.07.2011 tarihinde muhatap işyeri tarafından tebellüğ edilmiştir. Maaş haczi müzekkeresine muhatap işyeri tarafından herhangi bir cevap verilmemesi üzerine, maaş haczi tekit müzekkeresi gönderilmiş ve 26.01.2012 tarihinde muhataba tebliğ edilmiştir. Muhatap işyeri, tekit müzekkeresine cevaben 01.02.2012 tarihli bir dilekçe vermiş, içeriğinde; borçlunun Kasım 2011 tarihinde işten ayrıldığından bahisle maaş haczinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.
İlk maaş müzekkeresinin muhataba tebliğ tarihinden, işçinin işyerinden ayrıldığı tarihe kadar geçen sürede, işçinin maaşından yapılmayan kesintinin 7 gün içerisinde icra dosyasına yatırılması, aksi durumda İİK 355-356-357 maddelerince işlem yapılacağını ihtar eden emir muhataba 15.03.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine, Y… Elektrik Elektrik Malzemeleri Plan, Proje, Tesisat, Taahhüt sahibi sanık H… aradaki fark olan 4 aylık alacağın Nisan 2012 de icra dosyasına ödeneceğini bildiren 16.03.2012 tarihli cevap dilekçesi vermiştir.
SANIK İCRA DOSYASINA HİÇBİR ÖDEME YAPMAMIŞ, İİK 357. Md. UYARINCA EMRE AYKIRI HAREKET ETMİŞTİR.
16.03.2012 tarihinden bu güne sanık icra dosyasına hiçbir ödeme yapmamış, emre aykırı davranmıştır. Bu sebeplerle İİK. 357. Md. çerçevesinde icra emrine uygun davranmayan sanık hakkında takibat yapılması hususunda işbu başvurunun yapılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKi NEDENLER : İİK Md. 355-356-357, Kabahatler Kanunu ve ilgili tüm yasal mevzuat.
DELİLLER : ………..15. İcra Müdürlüğünün 2010/…….. sayılı dosyası, SGK kayıtları, ikamesi mümkün her türlü yasal delil.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanığın eylemine uyan suç dolayısıyla soruşturma başlatılmasına ve ilgili yasa uyarınca doğrudan takibat yapılmasına karar verilmesini saygıyla talep edem. ../../2012
Şikayetçi
Adı ve Soyadı
İmza.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat