İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU – (6762 Sayılı Kanuna göre) GENEL BİLGİLER – BELGELER

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU – GENEL BİLGİLER – BELGELER  

Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (İç Ticaret 2003/3)

– Kurucu ortak sayısı en az iki kişidir. (TTK.md-503)

– Ortak sayısı 50 ile sınırlıdır.  (TTK.md-504)

– Sermayesi en az 5.000.000.000.TL. (TTK.md-507) (19/01/2002  BKK_2001/3500)

– Her bir sermaye payı 25.000.000.TL ve katları olmak zorundadır.

– En az bir müdür tarafından yönetilirler. Müdür ortaklar veya ortak olmayanlardan seçilebilir. (TTK.md-540-541)

– Her yıl genel kurul yapma zorunluluğu yoktur. (Ortak Sayısı 20’den az olan şirketler için) (TTK.md-536)

– Sigortacılık yapamazlar (sigorta acentalığı hariç)

– Bankacılık yapamazlar

– İkraz yapamazlar (Factoring Şirketi olamazlar)

– Hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar. Menkul Değerlerle İlgili Aracılık Faaliyetinde Bulunamazlar

– Limited Şirketler Varlık Yönetim Şirketi olamazlar. (Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faliyet Esasları Hakkında yönetmelik)

– Limited Şirketler, Finansal Kiralama Şirketi olamazlar. (Finansal Kiralama Kanunu, Kiralayan Şirketin hukuki yapısı Madde 10-Kiralayan şirketler, yalnızca anonim ortaklık şeklinde kurulabilir. )

– Limited Şirketler, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Şirketi olamazlar

– Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler şirket kurmaları halinde bu ünvanları kazandıklarına dair belgenin bir suretini ibraz etmeleri gerekir.

– Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavir ortak olarak işyeri açıyorlarsa Müdür Mali Müşavir olmak zorundadır.

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

A- Doldurulmuş ve şirketi temsile yetkili kişice imzalanmış bu Tebliği 4 numaralı ekinde belirlenen şirket kuruluş bildirim dilekçesi ve formu

B- Biri asıl olmak üzere noterce onaylanmış üç nüsha ana sözleşme,

C- Temsile yetkili olanların şirket ünvanıyla noterce düzenlenmiş imza beyannamesi

D- Ticaret sicili Tüzünüğünün 29 uncu maddesine göre düzenlenen taahhütname

E- Şirket sermayesinin binde biri tutarında tüketici fonu hesabına yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu

F- Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirlenen anonim şirketlerin Bakanlıkça verilen kuruluş izin yazısının aslı,

G- Şirket kurucusu: gerçek şahısların nüfus cüzdanı suretiyle ikâmetgah ilmühaberleri,

Yukarıda belirtilen belgeler dışında şayet;

– Özel mevzuatı gereği ödenmiş sermaye ile kurulması gereken anonim şirketler ile ana sözleşmede kuruluş sırasında ödenmesi öngörülen sermayesi bulunan şirketlerde ödenen sermayeye ilişkin banka veya özel finans kurumu dekontu.

– Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir belge,

– Şirket nev’i değişikliği yoluşla kuruluyor ise, nev’i değiştiren şirketin özvarlığının tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı,

– Nev’i değiştiren şirketin kollektif veya komandit olması halinde şirket ortaklarının vadesi gelmiş vergi borçlarının bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı.

– Kurulacak şirkete sermaye olarak konan her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı

– Kurulacak şirkete menkul kıymetin sermaye olarak konulması halinde, bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu,

– Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslararası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek, Türk Konsolosloğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuk Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türkçe tercümesi.

– Kurucular arasında yabancı uyruklu gerçek şahıs varsa pasaportun aslı ile biraz edilmesi halinde fotokopisi veya noter tasdikli örneği, tüzel kişilerde ise ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuk Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) ve şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelrce tanzim edilmiş faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi,

-Ayni sermaye gayrimenkul ise, üzerinde takyidatın olmadığına dair ilgili tapu dairesinden nakil vasıtalarında, mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı,

– Kuruluacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar kurulu Kararının bir örneği

– 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yurt dışında ikamet eden Türk vadantaşları da yabancı yatırımcı tanımına dahil edilmiş olup, bu vatandaşlarımızın, anılan kanun kapsamında yatırımda bulunabilmek için Ticaret Sicili Memuruna başvurması durumunda ilgili Ticaret Sicili Memurluğunca, bu vatandaşlarımızın çalışma veya ikamet izni belgesi

-3568 sayılı Yasaya göre ruhsat almış meslek mensuplarının düzenleyeceği raporların ekinde oda faaliyet belgesi

dilekçeye eklenir.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat