İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ – (6762 Sayılı Kanuna göre) TEMİZLİK ÖZEL GÜVENLİK İLAÇLAMA MAKİNE SANAYİ – ÖRNEK

                                                  

  (……………………… ) TEMİZLİK, ÖZEL GÜVENLİK, İLAÇLAMA,

                               MAKİNE SANAYİİ VE TİCARET

                        LİMİTED ŞİRKETİ  ANA  SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

 

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

1-……………….  T.C.Uyruklu olup, …………………………………..adresinde mukimdir.

2-……………….. T.C. Uyruklu olup, ………………………………….adresinde mukimdir.

ŞİRKETİN ÜNVANI :

 

Madde 2- Şirketin ünvanı  (………………….) TEMİZLİK, ÖZEL GÜVENLİK, İLAÇLAMA MAKİNE SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ dir.

MAKSAT VE KONU :

 

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Özel resmi ve yarı resmi kuruluşların, evlerin her türlü temizliğini, bakımını ve ilaçlama işlerini yapmak, halı yıkama, çamaşır yıkama hizmetleri vermek, her türlü temizlik malzemelerinin, makinelerinin imalatı, montajı, tamir ve bakımını yapmak, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihracatını yapmak. İlaçlama makineleri, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, robot temizlik makineleri, temizlik el aletleri vb. makinelerin imalatı, alım ve satımı ile ithalatını ve ihracatı yapmak. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak.

Özel güvenlik hizmetleri vermek. (çalıştırılan kişilere her ne suretle olursa olsun tabanca, job kelepçe vs. taşıtmamak kaydı ile) giydikleri ve giydirdikleri tanıtıcı özel kıyafetlere karışılmaksızın genel ve özel kolluk görev sahasına girmeksizin bulundukları yer ve çevresinde koruma ve kollama, halkla ilişkiler, gözetim, denetim ve kontrol hizmetleri vermek.

Her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşların ilaçlamasını yapmak. Taahhütlerinde bulunmak. Bu ilaçların üretimini yapmak. Alım ve satımını yapmak. İthal ve ihracatını yapmak.

Her türlü makine, teçhizat, iş makineleri temizlik makineleri üretimi yapmak. Bunların yedek parçalarının alımını satımını, imalatını ithal ve ihracatını yapmak.

Şirket amaç ve konusu ile ilgili acentelikler, bayilikler distribütörlükler ve unvan kullanımı alır ve bu hizmetleri başkalarına verir şirket sözleşmesinde yazılı konusu ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, iç ve dış mümessillik, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama, yapar makine ve tesisler ile gayrimekulleri iktisap eder, devir ve ferağ işlemlerinde bulunur. Alım, satım, kiraya verme, gayrimenkullerin üzerinde irtifa, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis eder. İpotekler alır, verir, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa eder, alır ve satar. Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, girişimlerde ve iştiraklerde bulunabilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBESİ :

 

Madde 4- Şirketin merkezi…………………..’dedir.

Adresi ……………………………………………………….’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat  şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

 

Madde 5- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 30 yıldır.

ŞİRETİN SERMAYESİ :

 

Madde 6- Şirketin sermayesi  herbiri 20.TL değerinde 5000 hisseye ayrılmış olup,100.000.TL’dir.  Bu sermayenin,

3000 hisse karşılığı      60.000.TL’si ………………………….

2000 hisse karşılığı      40.000.TL’si …………………………..’ya aittir.

Şirket sermayesi ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermaye taahhütlerinin 1/4 ü tescil edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde, kalan 3/4’ü ise …./…./200.. tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları, ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir.

 

 

 

 

İLAN :

 

Madde 7- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. nci maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari (7) gün evvel yapılır.

 

ŞİRKETİN İDARESİ :

 

Madde 8- Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 5 yıl için ………………………….. şirket müdürü olarak seçilmiştir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ :

 

Madde 9- Şirketi müdürler temsil ederler Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Şirket müdürü ……………………………. şirketi yurt içinde ve yurt dışında bilumum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler bankalar ve özel idarelerde temsil etmeye, her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap açtırmaya, hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye, krediler almaya, ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye, tahsil ve tediye etmeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye pay sürmeye artırma ve eksiltmeye katılmaya, şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediyeye, şirket adına gayrimenkuller almaya satmaya, kiralamaya ve gayrimenkuller için ipotek almaya vermeye ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye şirket adına vekaletler vermeye, velhasıl şirketimizi her hususta temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmışlardır.

HESAP DÖNEMİ :

 

Madde 10- Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI :

 

Madde 11- Şirketin safi kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kârdan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır; kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kâra iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kârdan bir kısmın hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

 İHTİYAT AKÇESİ :

 

Madde 12- İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

KANUNİ HÜKÜMLER :

 

Madde 13- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

                                                  KURUCU ORTAKLAR

 Adı Soyadı                                                                                                     Adı Soyadı

     (İmza)                                                                                                             (İmza)

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat