İnfazın Temel Amacı Nedir?

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ – 1 (6102 Sayılı Kanuna göre)

                   Limited Şirket Ana Sözleşmesi

“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LİMİTED ŞİRKETİ “

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

KURULUŞ :
MADDE -1 :

Aşağıda Adları, Soyadları, Uyrukları ve İkametgahları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı SoyadıİkametgahUyruğu
1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ŞİRKETİN ÜNVANI :
MADDE -2 :

Şirketin Ünvanı ; ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LİMİTED ŞİRKETİ” dir.

AMAÇ VE KONU :
MADDE -3 :

Şirketin amaç ve konusu başlıça şunlardır :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu’nca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin alınması lazımdır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
MADDE -4 :

Şirketin merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . İli, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İlçesi’ndedir.

Adresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

SÜRE :
MADDE -5 :

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere …. ( ………….. ) yıldır.

SERMAYE :
MADDE -6 :

Şirketin sermayesi . . . . . . . . . . . . . . ; TL ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TÜRK LİRASI ) ‘dır.

Bu sermaye;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL. sı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL. sı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.Sermayenin 1/4 ‘ü Şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tarihinde ödenecektir.
Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermaye taahhüt borçları, Ortaklar Kurulu’nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurlar alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir.

İLAN :
MADDE -7 :

Şirkete ait olanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ :
MADDE -8 :

Şirketin işyeri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

TEMSİL :
MADDE -9 :

Şirketi müdürler temsil eder.Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafında tesbit, tescil ve ilan olunur.

MÜDÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ :
MADDE -10 :

Müdürler şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

HESAP DÖNEMİ :
MADDE -11 :

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.Yalnız ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili’ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI :
MADDE -12 :

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene evvela %…. ( ………. ) ihtiyat akçesi ayrılır.Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu’nun 466. ncı maddesinin 2. nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %…. ( ……….. ) ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.
Kardan bir kısmının hissedarlara ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ( Yüzde elli bir ) ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ :
MADDE -13 :

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %…. ( ………. ) ‘sine çıkıncaya kadar ayrılır.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile Kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER :
MADDE -14 :
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE -1 :
KURULUŞ MASRAFLARI :

Şirketin kuruluşuna tekabül eden ve kurucular tarafından yapılan kuruluş için gerekli addolunan bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

GEÇİCİ MADDE -2 :
İLK MÜDÜRLER :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

GEÇİCİ MADDE -3 :
TEMSİL VE İLZAM :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

GEÇİCİ MADDE -4 :
DAMGA VERGİSİ :

Bu sözleşme ile ilgili Damga Vergisi tutarında olan . . . . . . . . . . . . ; TL. sı kanuni süresi içinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vergi Dairesi’ne ödenecektir.

İş bu sözleşme 14 esas ve 4 geçici maddeden ibarettir.

ORTAK ORTAK

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat