İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ – 2 (6762 Sayılı Kanuna göre)

                   Limited Şirket Ana Sözleşmesi

“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LİMİTED ŞİRKETİ “

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

 

 

KURULUŞ:

MADDE 1-

Aşağıda adları,soyadları,uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Limitet Şirket kurulmuştur.

a-)………………………………………..

b-)………………………………………..

UNVAN:

MADDE 2-

Şirketin unvanı”……….. LİMİTET ŞİRKETİ”olup bundan sonra bu sözleşmede şirket olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU:

MADDE 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

MERKEZ VE ŞUBELER:

MADDE 4-

Şirket merkezi(……………..)’dadır. Şirket ilgili Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE:

MADDE 5-

Şirketin müddeti tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere (…………) yıldır.

SERMAYE:

MADDE 6-

Şirket sermayesi …… hisseye ayrılmış ……………TL. olup bunun ……. hisseye karşılık  olan ……………TL.’ si ortak …………….., ……. hisseye karşılık olan ……………TL.’ si ortak …………….. tarafından tamamın taahhüt edilmiştir. Hisselerin …….. biri olan ……………TL. nakden ödenmiş geriye kalan dörtte ………. ise ortaklar kurulunca alınan karara göre ödenecektir.

İLAN:

MADDE 7-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37.maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ:

MADDE 8-

Şirket işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilerek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 3 yıl için ………………………… şirket müdürü olarak seçilmiştir.

TEMSİL VE İLZAM:

MADDE 9-

Şirketi müdür temsil eder. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit tescil ve ilan olunur. İlk 3 yıl için müdür olarak seçilmiş bulunan ………………………’in münferiden şirket kaşesi ve unvanı  altına vazedeceği imza ile şirketi temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

MÜDÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

MADDE 10-

Müdürler şirketin ödenmiş esas sermayesinin yarısından fazlasının temsil edildiği ortaklar kurulu kararı ile değiştirilir.

BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ:

MADDE 11-

Ortak sayısı yirmiyi geçsin geçmesin her sene düzenlenecek bilanço ve kar zarar hesaplarının tastikli iki nüshası toplantı gününü takip eden bir ay içinde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir.

HESAP YILI:

MADDE 12-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI:

MADDE 13-

Şirketin safi karı yıl içinde sağlanan gelirlerden dönem içinde yapılmış olan kanuni giderlerin düşülmesinden sonra kalan miktardır. Safi kardan her yıl önce %…. ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %…. ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirkette alıkonulması veya memur ve hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi hususlarda şirket sermayesinin %51’ini temsil eden hissedarlar kararlaştırabilirler.

İHTİYAÇ AKÇESİ:

MADDE 14-

İhtiyaç akçesi şirket sermayesinin%….’sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın herhangi bir nedenle azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanun ihtiyat akçeleriyle kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan düşülmedikçe hissedarlara kar dağıtılamaz.

HİSSELERİN DEVRİ:

MADDE 15-

Bir hissenin devri,devir işleminin şirkete bildirilmesi ve pay defterine kaydedilmesi şartıyla şirket hakkında hüküm ifade eder. Devir işleminin pay defterine kaydedilebilmesi için ortaklardan en az ……’ünün devre muvafakat etmesi ve ortakların sermayelerinin şirket sermayesinin de en az …..’üne tekabül etmesi şarttır. Ayın karşılığı sağlanmış olan hisseler,şirket kuruluşundan itibaren …. yıl geçmeden devredilemezler. Payın devrinin  yazılı şekilde yapılması ve noterce tasdik edilmesi gerekir.

OY:

MADDE 16-

Her ortağın oy hakkı sermayesine göre hesap edilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 537.maddesi saklıdır.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 17-

Şirket ana sözleşme değişikliği, Türk Ticaret Kanunu’nun 513. maddesi hükmüne göre yapılır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 18-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ:

GEÇİCİ MADDE –

İş bu sözleşmeden doğan damga vergisi şirket kuruluşunun tescil ve ilanından itibaren üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

           ORTAK                                                                                     ORTAK

            ………                                                                                        ………

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat