İnfazın Temel Amacı Nedir?

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme;

 1. a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, ….. adresinde mukim ….. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve,
 2. b) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, ….. adresinde mukim ….. Ş. (bundan böyle “…..” olarak anılacaktır) arasında imzalanmış olup, burada “Taraf yada beraberce “Taraflar” olarak anılacaklardır.

İş bu Sözleşme hükümleri ile Sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 2- Tanımlar

İşbu Sözleşme’de, eklerinde ve işbu Sözleşme’yle atıfta bulunulan veya dahil edilen belgelerde veya Eklerde kullanılan terim ve sözcük grupları işbu Sözleşme, belge veya ekler içerisinde veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuatı içerisinde ayrıca tanımlanması ve bu tanımlara aykırı düşmemesi durumu hariç olmak üzere, aşağıdaki anlamlara sahip olacaklardır. İşbu sözleşme içerisinde tanımlanmayan terim ve sözcük grupları için 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuatı içerisinde yapılan tanımlamalar geçerli olacaktır.

….. e-İmza Paketi :“NES”, güvenli elektronik imza oluşturma aracı(akıllı kart), akıllı kart okuyucu, kurulum ve logolu kutudan oluşan ve ….. tarafından sağlanan e-imza bileşenleri.

Elektronik Sertifika

Hizmet Sağlayıcı (ESHS):  5070 Sayılı “Elektronik İmza Kanunu” hükümleri uyarınca elektronik imza, elektronik sertifika ve zaman damgası hizmetlerini sunan kurum olarak tanımlanan, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı, işbu sözleşme kapsamında 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre “Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı” (Kısaca “ESHS”) sıfatıyla yürütülmesi gerekli olan faaliyetleri ve sorumlulukları üstlenecektir. İşbu sözleşme kapsamında “ESHS” “…..”dir.

Kimlik Bilgileri       :“Sertifika Sahibi”nin Adı-Soyadı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (Yabancı Uyruklular İçin Pasaport No), doğum yeri, doğum tarihi ve uyruğu.

Kurumsal Başvuru :           Bir tüzel kişiliğin çalışanları veya müşterileri veya üyeleri veya hissedarları adına yaptığı nitelikli elektronik sertifika başvurusudur.

Kurumsal Başvuru

Sahibi                    : “…..”, işbu sözleşme hükümleri ve “Yönetmeliğin” 4.maddesi uyarınca çalışanları veya müşterileri veya üyeleri 2/3 veya hissedarları adına nitelikli elektronik sertifika başvurusunda bulunan tüzel kişilik. İşbu sözleşme kapsamında “Kurumsal Başvuru Sahibi” “KBS”dir.

NES                     : Nitelikli Elektronik Sertifika. İşbu sözleşme kapsamında geçen “sertifika” tabiri “NES” olarak anlaşılacak ve yorumlanacaktır.

Sertifika Sahibi      :Adına Nitelikli Elektronik Sertifika düzenlenen gerçek kişi.

Tebliğ                    : 6 Ocak 2005 tarih 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”.

Yönetmelik                       : 6 Ocak 2005 tarih 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”.

3- Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmesinin konusu, “KBS’n’in “Kurumsal Başvuru Sahibi” olarak “…..”e yapacağı “Kurumsal Başvuru”nun usul ve esasları ile Tarafların “Kurumsal Başvuru” kapsamında gerçekleştirecekleri işlemlerin tespiti ve tüm bu çerçevede tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

4- Sorumlmuluklar

 1. a) “KBS” ancak “Kurumsal Başvuru” yapıldığı sırada, müşteri, çalışan, üye veya ortak gibi “Yönetmeliğin” 4. Maddesinde “Kurumsal Başvuru” başlığı altında tanımlanan biçimde hukuki ilişki içersinde olduğu kişiler adına “…..”e “Kurumsal Başvuru”da bulunabilecektir. “KBS” “Kurumsal Başvuru” kapsamındaki “….. e-İmza Paketi” taleplerini, “sertifika sahiplerinin kimlik belgelerine (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) dayanarak elde ettiği” kimlik bilgileri” ile birlikte …..’e iletecektir.
 2. b) “…..”, “KBS”den aldığı “….. e-İmza Paketi” talepleri üzerine güvenli elektronik imza oluşturma aracını ve kart okuyucuyu “Sertifika Sahibi”ne kimlik kontrolü karşılığında teslim eder. ….. teslimat sırasında “Sertifika Sahipleri”nin “NES” içersinde yer alacak “kimlik bilgilerini” Yönetmeliğin” 9/1. Maddesinde belirtilen resmi belgelere dayanarak tespit eder ve “sertifika sahibine” kullanıcı sözleşmesini imzalatır. Güvenli elektronik imza oluşturma aracının “sertifika sahibine” teslim edilmesinden sonra “…..”yetkilisinin nezaretinde güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile imza oluşturma verisi ve “NES” oluşturulacaktır.
 3. c) İşbu sözleşme içerisinde belirtilen “NES” birim fiyatları, ilgili “NES”lerin geçerli olduğu dönem için ödenen hizmet bedelleridir. “NES’lerin geçerlilik süresi oluşturuldukları tarihten itibaren 1 (bir), 2 (iki) veya 3 (üç) yıldır. Oluşturuldukları tarihten itibaren geçerlilik tarihini geçen veya herhangi bir sebeple geçerlilik süresi içinde iptal edilen “NES”ler geçerlilik süresi sona eren “NES”lerdir. Geçerlilik süresi sona eren “NES”lere ilişkin “KBS”; “…..”den herhangi bir nam altında geri ödeme, bedelsiz sertifika üretme, sertifikaların iptal edildiği tarih ile geçerlilik süresi arasında kalan zamanın bu sertifika yerine oluşturulacak yeni sertifikanın geçerlilik süresi olarak belirlenerek herhangi bir bedel ödemeden yeni sertifika oluşturulması ve mahsup talebinde bulunamaz. “KBS”in, “…..”in kusuru sonucu iptal edilen sertifikalara ilişkin bu sertifikaların yeni bir bedel ödemeden tekrar oluşturulması, bu sertifikalara ilişkin yapılan ödemelerin geri ödenmesi veya mahsup talebinde bulunulması hakları saklıdır. Geçerlilik süresi sona eren “NES’ler için “KBS” tarafından “…..”e yapılan “yenileme” veya “yeniden oluşturma”ya yönelik talepler işbu sözleşme kapsamında birer “NES” satın alma talebidir.
 4. d) “…..” “KBS” tarafından talep edilmesi durumunda “KBS”in geliştireceği e-imza projelerinde proje yönetimi ve danışmanlık hizmetlerini sağlayacaktır.
 5. e) “KBS” işbu anlaşmanın imzalanmasına müteakip 3 (üç) işgünü içerisinde ….. adet “….. e-imza Paketi”nin K.D.V. (%18) hariç toplam satış tutarı olan ….. “…..” tarafından kendisine bildirilecek “…..”in Hesabına havale etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
 6. f) “…..” tarafından “KBS”e sunulacak proje yönetimi ve danışmanlık hizmetlerinin bedelleri, taraflarca karşılıklı olarak belirlenecek, hizmetlere ilişkin ödemeler haftalık toplu olarak faturalandırılacaktır. Bu hizmetlere ilişkin ödemeler fatura tanzim tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde yapılacaktır.

5- Fesih

Taraflardan biri işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda diğer taraf ihlali gerçekleştiren tarafa 45 (kırkbeş) işgünü içerisinde ihlali düzeltmesi için yazılı ihtarda bulunur. İhtarda belirtilen 45 (kırkbeş) işgünü içerisinde ihlal giderilmez ise, ihtarda bulunan taraf haklı sebep nedeniyle sözleşmeyi başkaca ihtara gerek olmadan tek taraflı olarak fesh edebilir.

İşbu sözleşmenin haklı nedenle süresinden önce fesih edildiği takdirde, akdi haklı nedenle fesheden tarafın müspet ve menfi zararını tazmin etme hakkı mahfuzdur.

6- Tebligatlar ve Yetkili Mahkemeler

 1. a) Taraflar, işbu sözleşmenin 1.maddesinde belirttiği ikametgah adreslerine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını, adres değişikliliğinin 2 (iki) işgünü içersinde noter aracılığı ile karşı tarafa bildirmediği sürece geçerli olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. b) İşbu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler yazılı veya elektronik formda olacak ve Taraflar’ın 1.maddesinde belirttiği ikametgah adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalıyla veya aşağıda bildirdikleri fax numarasına yazılı olarak veya elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderilecek ve tebellüğ edilecektir. Ancak Sözleşme’nin feshine, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya sözleşmeden dönmeye yönelik olan ihtar ve ihbarlar, Taraflar’ın madde 1’de belirtilen kanuni ikametgah adreslerine iadeli taahhütlü mektup ya da noter marifetiyle çekilecek bir ihtarname veya ihbarname veya Türk Ticaret Kanunu’nun amir hükümlerine aykırılık teşkil etmediği müddetçe güvenli elektronik imzalı bir şekilde tarafların yetkili temsilcileri vasıtasıyla yerine getirilecektir.

Faks          :           …..

e-posta      :           …..

 1. c) (c) Taraflar arasında çıkacak her türlü ihtilaf ….. mahkeme ve icra dairelerinde görülür.

7- Damga Vergisi

İş bu sözleşmeye ait damga vergisi “KBS” tarafından ödenecektir. Taraflarca imzalanmış orijinal nüsha “KBS” de kalacak, bir set kopya “…..”e verilecektir.

8- Yürürlük

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde 8 (sekiz) madde halinde ve bir orijinal nüsha olarak yürürlüğe girecek olup .. / .. / …. tarihine kadar geçerli olacaktır.

Söz konusu sürenin sonunda Sözleşmenin süresi iki Tarafın mutabakatı ile uzatılabilecektir.

YETKİLİ KİŞİ                                                       YETKİLİ KİŞİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat