Akıt yapma serbestisi hukuk kaidelerine, kanuna, ahlak ve adaba, kamu düzenine, şahsi hükümlere aykırı olmama şeklinde Borçlar Kanunu 19’uncu maddede düzenlenmiş; aykırılığı ise yine Borçlar Kanunu 20’inci maddede butlan olarak gösterilmiştir.

Borçlar Kanununun “alacağın dava edilememiş” başlığı altındaki 504’üncü maddesi özel bir düzenleme getirerek “kumar ve bahis bir alacak hakkı doğurmaz” denmektedir. Yani kumar ve bahis borcu dava edilemeyen bir borçtur. Bilinen anlatımıyla eksik borçtur. Ancak şunu da belirteyim ki Ödenmesi durumunda geri istenemez, sebepsiz zenginleşme hükümlerinin tatbik kabiliyeti yoktur.

Kumar borcu için düzenlenenkambiyo senedinin takibe konulması halinde, kumar veya bahis için düzenlendiği ileri sürülebileceği gibi, borçlu tarafından alacaklıya -lehdara- karşı verilen senediniptali de dava edilebilir.

Bononun Kumar Borcu Karşılığı Düzenlendiği İddiası Tanıkla İspatlanabilir

İddianın niteliğine ve “bir borcun kumar veya bahis borcu olduğuna” ilişkin bir senet düzenlenmesi müteamel olamayacağından, bu şekildeki iddianın HUMK’un 293’üncü maddesi uyarınca tanıkia ispatı mümkün iken, aksine hüküm kurulması doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

(T. 11. HD. 20.10.1991-3731/5585)

Kumar Borcu için Verilen Senet Geçersizdir

Kumar için bilerek ödünç ve avans verilmesi halinde, BK’ııin 504’üncü maddesi hükmüne göre, bu parayı veren kimse için, alacak söz konusu olmaz. Böyle bir borç için düzenlenen senette, keza lehdara bir hak bahşetmez.

(Y. 11. HD. 18.01.1979-5553/95)

Kumar İddiası – Tanıkla İspat – İptal

Davacı, davalı ile kumar oynadığını ve kumar borcu olarak davalı adına (5.000)’er liralık 4 adet bono imzaladığını, davalının bu bonolara dayalı icra takibine giriştiğini belirterek, borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, iddianın yerinde olmadığını savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma ve belgelere göre iddianın tanıkla ispat edilemeyeceğinden, davacının yemin teklif etme hakkını da kullanmadığından, davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, kumar oynadığı bir sırada kumar borcu için, davalıya bono verdiğini beyanla iddiasını tanıklarla ispat edeceğini ileri sürmesine göre, BK’nin 504’üncü maddesi ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre, olayda tanık dinlenmesi mümkün olduğundan davacının gösterdiği tanıklar dinlenerek sonuca göre karar verilmelidir.

(Y. 11. HD. 11.02.1980-617/597)

Kumar İddiası Konusunda Tanık Dinlenebilir

Kumar borcu için düzenlenen bonoların iptali gerekir. Kumar iddiası yönünden tanık dinlenebilir.

(Y. 11. HD. 17.09.1981-4540/5033)

Kumar İddiası Tanıkla İspatlanabilir

Davacı, senedin kumar borcu için düzenlendiğini ve hâmilin bu durumu bile bile borçlu zararına bir davranışla devraldığını öne sürmüştür.

Bu iddiaya göre, TTK’nin 599’uncu, BK’nin 505’inci ve HUMK’un 293’üncü maddeleri hükümleri karşısında tanık dinlenebilir.

Öte yandan, senet hâmili dışındaki senet ilgililerinden lehdar ve cirantaya karşı iptal iddiasıyla husumet yöneltilebilir.

(Y. 11. HD. 23.05.1983-1983/2446)

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat