KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KÜÇÜĞÜN GELİRLERİNİN KULLANILMASI NEDENİ İLE ALACAK DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Küçüğün Gelirlerinin Kullanılması Nedeni ile Alacak Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilimin babası ……. Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yapmakta iken, …/…/… tarihinde………..’da şehit olmuştur. Geriye müvekkilim ve müvekkilimin annesi mirasçı olarak kalmışlardır. Müvekkilimin babası şehit olduğunda müvekkilim 13 yaşında olduğundan ödenen tazminat ile bağlanan aylıkları doğal olarak müvekkilim adına annesi almıştır.
  2. Müvekkilim bugün 18 yaşını tamamlamış üniversite öğrencisi bir genç kızdır. Annesi yeni bir evlilik yapmıştır. Annesine babasından kendisine bir şey kalıp kalmadığını sorduğunda “maaşın var daha ne istiyorsun” cevabı ile karılaşmıştır. Oturdukları evin şehit olan babası dolayısıyla ödenen tazminatlarla satın alındığını ve tapusunun da annesinin üzerine olduğunu öğrenmiştir.
  3. Türk Medeni Kanunun 327. maddesinin 1. fıkrasına göre, çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması konusundaki giderler anne ve baba tarafından karşılanacağını düzenlemektedir. Bu hükme göre, müvekkilimin giderlerinin annesi tarafından karşılanması ve müvekkilim adına yapılan tazminat ve ödemelerin müvekkilim hesabına biriktirilmesi gerekirdi. Oysa davalı bu şekilde hareket etmemiştir.
  4. ………. İli, …….. Mahallesi, No: ……’te bulunan bu taşınmazın müvekkilime babasından intikal eden tazminat ve ödemeler ile alındığını fakat müvekkilim adına değil de annesi adına tapuya tescil edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu taşınmazın gerçek hak sahibi olan müvekkilim adına tapuya tescilini bunun mümkün olmaması halinde bedeli olan ……….Türk Lirasının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 327/1 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, müvekkilimin küçük iken geliri ile alınan evin müvekkilim adına tesciline bunun mümkün olmaması halinde bedeli olan …………..Türk Lirasının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat