İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

KREDİLİ MEVDUAT HESABI TAAHHÜTNAMESİ

… Bankası A.Ş. ….. Şubesi nezdinde adıma/adımıza açılmış ve/veya açılacak ………………. sayılı vadesiz mevduat hesabını aşağıdaki koşullarda kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt ediyorum/z.

Bu Kredili Mevduat Hesabı, normal bir alacaklı cari hesap şeklinde çalışabileceği gibi Banka’nızca tahsis edilmiş …. TL (…..TL) kredi limitine kadar borçlu cari hesap şeklinde de çalışmasını kabul ve beyan ederim/z. Banka’nız dilediğinde tarafıma/mıza ayrıca ihbara gerek olmaksızın bu limiti her an için artırıp, eksiltmeye yetkilidir.

1) Banka’nızın da kabul etmesi halinde bu hesabımdan/mızdan çek keşide etmek suretiyle, Banka’nıza ait kredi vesair diğer kartlarla nakit çekilmesi, havale yapılması ya da hizmet veya mal satın alınması suretiyle veya talimata istinaden yapılacak düzenli ödemeler, telefon, elektrik, su faturaları ödemeleri, SSK primi ödemeleri veya Banka’nızın ileride uygulamaya koyacağı diğer bankacılık ürünleri vasıtası ile bu hesabımı/zı kullanacağımı/zı, dolayısıyla bu ürünlerle ilgili olarak ayrıca imzalamış olduğum/uz veya olacağım/ız ilgili taahhütname ve sözleşmelerin de bu taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve hakkımızda birlikte uygulanacağını kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu hesap, alacaklı bakiye verdiği sürece bir alacaklı hesap gibi çalışacak ve Banka’nızın bu hesabın açık olduğu dönemlerde vadesiz mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranında faiz alacaktır.

Aynı hesaba, yukarıda belirtilen vasıtaları kullanarak gerçekleştirdiğim/z işlemlerle borçlu bakiye verdirmem/memiz halinde de aşağıda belirtilen şekilde Banka’nızın aylık %……………. oranında faiz, K.K.D.F. ve gider vergisinin 3’er aylık dönem sonlarında tahakkuk ettirilmesini kabul ve beyan ederim/ederiz. Banka’nızın yukarıda açıklanan alacaklı ve borçlu faiz oranlarını tarafıma/mıza ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın, mevzuatın izin verdiği en yüksek ve en düşük oranlar içerisinde artırıp, eksiltmeye dilediği her zaman yetkili olduğunu ve benim/bizim de artırılan ya da eksiltilen bu oranlara artırım veya eksiltme tarihinden itibaren uyacağımı/zı kabul ederim/z.

Keza, bu faizlere ilişkin K.K.D.F, gider vergisi veya ileride konulabilecek yeni vergi ve fonları da yürürlük tarihlerinden itibaren Banka’nıza ödemekle yükümlü olduğumu/zu kabul ve taahhüt ederim/z.

Bu hesaba mevduat faizi tahakkuk ve ödeme işlemleri ise yıl sonlarında veya hesap kapandığında yapılarak hesaba alacak geçilecektir.

2) Bu hesapla ilgili olarak Bankanız, her ay sonunda bu taahhütname altında kayıtlı adresime/mize bilgi için “Hesap Ektresi” gönderebileceği gibi; her yıl 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık’taki faiz dönemlerinde “Hesap Bildirim Cetveli” gönderecek olup, gönderilecek ekstredeki faizler, K.K.D.F. ve gider vergisinden oluşan tutarı, limit müsait olsa dahi Banka’nıza nakden ve defaten ödeyeceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. Ekstreleri ay sonlarını takip eden on beş gün içinde almadığımı/zı yine bu süre içinde Banka’nıza yazılı olarak bildirmediğim/iz takdirde, ekstreleri almış ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağımı/zı kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. Bu hesap nedeniyle yatıracağımız tutarları, Bankanızın anapara ve faiz alacağından dilediğine mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Banka’nızın kredi limitinin/mizin müsait olması durumunda ve her defasında ayrıca Banka’nızca uygun görülmesi kaydıyla, faiz, K.K.D.F. ve gider vergisinden oluşan tutarı, hesabıma/mıza borç yazabilaceğini, bu hususun yukarıdaki taahhüdümüzü ortadan kaldırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

Kredili Mevduat Hesabımın borç bakiyeye dönüşme tarihi ile müteakiben alacak bakiyeye geçme tarihlerinin aynı zamanda valör olarak dikkate alınacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

Şayet hesabım/ız tatil gününde borç bakiyeye dönüşür ise, valörü bir önceki işgünü, para yatırma işleminin de tatil gününde yapılması halinde, valörün izleyen işgünü olacağını, kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

3) Genel bankacılık uygulaması çerçevesinde Kredi Kartı, diğer kartlar, çek kullanımı ve bu taahhütnamenin düzenlediği tüm bankacılık hizmetleri nedeniyle Banka’nızca uygulanan (o dönem içerisinde ve benzer işlemlerde Banka’nızın aldığı oran ve/veya tutarlarda) masraf ve komisyonların ve Bankanızca saptanacak ekstre ücretlerinin de bu hesabına/mıza borç yazılmasını ve/veya derhal ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. Bu hesabın iki veya daha fazla isme açılmasını Banka’nızın kabul etmesi halinde, hesap sahipleri olarak her birimizin tek başına hesapta tasarruf yetkisi bulunacağını kabul ve beyan ederiz.

4) Banka’nızın, dilediği anda ve ayrıca bir neden belirtmeksizin, Noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla ya da telgrafla, re’sen tayin edeceği süre içerisinde, açacağı bu krediyi kesip, faizli borç bakiyesinin ödenmesini derhal talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim/z.

Bu taahhütnameden doğan borçlarımı/zı gününde ödemediğim/iz takdirde; hesap kesim tarihinden itibaren bunları Banka’nıza tamamen geri ödeyeceğim/iz tarihe kadar geçecek günler için Banka’nızın bu krediye uygulanan faiz oranının %50 artırımı suretiyle bulunacak oran üzerinden temerrüt faizi, K.K.D.F. ve gider vergisini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

5) Banka’nızın, merkez ve tüm şubelerindeki bana/bize ait mevcut veya ileride olabilecek her türlü mevduat, hak ve alacaklar ile menkul değerler üzerinde ve bu hesabın kullanımı nedeniyle doğacak alacaklarına karşılık, Banka’nızın rehin, takas hakkı ve MK. 864. md.’de düzenlenen hakkının bulunduğunu, keza gerek Banka’nız nezdindeki Alacaklı Hesaplar arasında veya borçlu hesaplar arasında; gerekse alacaklı ve borçlu hesaplar arasında, dilediği zaman ve tutarda virman yapmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

6) Bu taahhütname ile ilgili olarak Bankanızca gerekli tebligatın yapılabilmesi için aşağıda yeralan yeri, yasal ikametgah kabul ettiğimizi, bu adrese yapılacak tebligatların şahsımıza yapılmış sayılacağını, adres değişikliğim/iz olursa, yeni adresimi/zi Banka’nıza yazılı olarak bildireceğimi/zi, bildirmediğim/iz takdirde, eski adrese yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

7) Bu hesapla ilgili doğabilecek uyuşmazlıklarda Banka’nız defter, kayıt, belge, bilgisayar kayıtları, mikrofiş ve mikrofilmlerinin H.U.M.K. 287. maddesi gereğince tek delil olduğunu, bu maddenin yazılı delil sözleşmesi niteliğinde bulunduğunu ve Banka’ya yemin teklifi hakkımdan/mızdan peşinen feragat ettiğimi/zi, uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

Tarih …./…./……..

BORÇLULAR

Adı Soyadı/Ünvanı: ………………………..   Adı Soyadı/Ünvanı: ………………..

Adresi: …………………………………………. Adresi:……………………………………

……………………………………………………..  ……………………………………………..

İmzası: ………………………………………….  İmzası: …………………………………..

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat