Kötüniyet Tazminatının Miktarı Ve Hesaplanması Nasıl Yapılır?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Kötüniyet Tazminatının Miktarı Ve Hesaplanması Nasıl Yapılır?

Kötü Niyet Tazminatının Miktarı

Kötüniyetli feshin yaptırımı feshin geçersizliği değil, “kötüniyet ızminatı” denilen bir miktar tazminattır. Kötüniyet tazminatı, işçinin fesih bildirim önellerine ait ücretinin üç katı tutarında” bir tazminattır ş Kanunu 17/6, 3; Deniz İş K. 16/D, 2). Bu tazminat götürü bir tazminat lup işçinin zarara uğramasına bağlı değildir. Sözleşmelerle kötüniyet tazminatının miktarı arttırılabilir.

Kötüniyet Tazminatının Hesaplanması

Kötüniyet tazminatı işçinin giydirilmiş son-ücreti baz alınarak hesaplanır. İş kanunu md. 17/son’ da, bu maddeye göre ödenecek tazminatların hesabında 32. Maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya parayla ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur hükmü yer aldı­ğından, tazminat, kıdem tazminatı hesabına esas tutulan bir günlük brüt giydirilmiş ücretin gün sayısıyla çarpılması sonucu bulunacaktır. Nite­kim Yargıtayın uygulaması da bu yöndedir.

Kötüniyet tazminatı hesaplanırken, İş Kanunu md. 17′ de hafta ola­rak ifade edilen fesih bildirim süresinin her haftası yedi gün olarak alınacak ve toplam gün sayısı ile son brüt giydirilmiş günlük ücret çarpıla­caktır. Bulunan kazanç brüt kötüniyet tazminatıdır. Bu kazanç üzerinden işçinin yıllık kümülatif gelir vergisi matrahının hangi tevkifat dilimine giriyorsa bu tevkifat oranı üzerinde gelir vergisi ve yine brüt kazanç üzerinden binde 6.6 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat