Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası

Destek Tazminatının Tahsili İstemi

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası

MAHKEME DAVADAN EL ÇEKTİĞİNDEN KARAR ORTADA DURDUĞU MÜDDETÇE DAVAYI YENİDEN ELE ALIP FERAGAT NEDENİYLE BİR KARAR VEREMEYECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
23.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 142
Karar: 2016 / 2360
Karar Tarihi: 13.04.2016

ÖZET: Davacı …vekili kararı süresinde temyiz ettikten sonra asil verdiği … havale tarihli dilekçesi ile davadan feragat etmiştir. Feragat, HMK’nun madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun’un maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun’un maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Mahkeme davadan el çektiğinden, karar ortada durduğu müddetçe, davayı yeniden ele alıp, feragat nedeniyle bir karar veremez. Bu itibarla, davadan feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 309, 310, 311)

Dava: Taraflar arasındaki kooperatif genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacılar vekili, davalı kooperatifin 27.04.2006 tarihli genel kurul kararlarının hukuka aykırı olduğunu, müvekkillerinin bir kısmına çağrı yapılmadığını ileri sürerek, genel kurul kararlarının yok hükmünde olduğunun tespitine veya iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; davacılar …, ve … yönünden davadan feragat nedeniyle, diğer davacılar yönünden dava konusu genel kurulda alınan kararların kanun, anasözleşme ve iyiniyet kurallarına uygun olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Davacı …vekili kararı süresinde temyiz ettikten sonra asil verdiği 15.03.2010 havale tarihli dilekçesi ile davadan feragat etmiştir. Feragat, HMK’nun 311 nci madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun’un 309/2 nci maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun’un 310 ncu maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Mahkeme davadan el çektiğinden, karar ortada durduğu müddetçe, davayı yeniden ele alıp, feragat nedeniyle bir karar veremez (11.04.1940 gün ve 70 sayılı İBK, 21.11.1981 gün 1981/2-551 sayılı HGK kararı). Bu itibarla, davadan feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda (1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) no’lu bentte açıklanan nedenlerle, kararın resen BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat