KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KONSER SALONU KULLANDIRMA SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

MADDE 1-

1.1… (bundan sonra İşi Yaptıran olarak anılacaktır)

1.2 … (bundan sonra İşi Yapan olarak anılacaktır.)

Taraflar yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adreslerde meydana gelecek değişiklikler … gün içerisinde yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği takdirde yukarıda belirtilen adreslere yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

1.3-TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de geçen,

1.3.1- “Sanatçı”:

… ’yı

1.3.2-“Şirket”

… ’yı

1.3.3. “Konser”:

Sanatçı’nın …’da …/… /…  tarihinde vereceği konseri

1.3.4-“Taraf” veya “Taraflar”

Sanatçı ve/veya şirket’i İfade edecektir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 2- İşbu Sözleşme’nin konusu, şirket tarafından işletilmekte olan … adresinde bulunan konser salonunun şirket tarafından Sözleşme’de düzenlenen şartlarla ve madde 4’te düzenlenen tahsis nedeni ile Sanatçı’ya kullandırılması ve bu tahsis sırasında Sanatçı’ya Sözleşme’de düzenlenen şartlarla belirli hizmetlerin verilmesi, buna karşılık Sanatçı’nın şirket adına vereceği konserler ve diğer konularla ilgili şartların belirlenmesidir.

TAHSİS TARİHLERİ

MADDE 3- Sanatçı, konser salonunu …/…/…. tarihinde saat 00.01’den itibaren hazırlıkları için kullanabilecek ve faaliyet sonrası …/…/…. tarihinde saat 24:00’de şirket’e teslim edecektir. Sanatçı konser salonunda bir kez (…/…/… tarihinde) albümünün tanıtım konserini gerçekleştirecektir.

TAHSİS NEDENİ

MADDE 4-

İşbu Sözleşme ile konser salonu, Sanatçı’ya madde 3’deki tarih ve saatlerde, albümün tanıtım konseri için tahsis edilmiştir. Sanatçı şirket’den yazılı muvafakat almaksızın konser salonu’nu başka bir amaçla kullanmamayı taahhüt ve kabul eder.

ÜCRET VE ÖDEME ŞARTLARI

MADDE 5-

5.1. – Sanatçı, şirket’e madde 3’de belirtilen tahsis ve verilecek hizmetler için bir bedel ödemeyecektir. Ancak;

  1. Sanatçı tarafından her hangi bir konser kaşesi/sanatçı-icra bedeli alınmaksızın şirket adına verilecek … konserin;
  2. Şayet bahsi geçen … konserin biletleri tüketicilere nakit bedel karşılığında satılır ise bilet satış gelirlerinin tamamı ve ayrıca sponsorluk gelirlerinin yarısı,
  3. Şayet bahsi geçen … konserin biletleri tüketicilere nakit bedel karşılığında satılmaz ise sponsorluk veya satış gelirinin (… konserin 3. kişilere satışı dahil) tamamı, bayrıca yapılacak konser için şirket tarafından sponsor bulunması halinde, sponsorluk gelirinin % …’si,

Şirket’e ait olacaktır. Sanatçı bu durumu kabul ve taahhüt etmiştir.

5.2 – Madde … belirtilen … konserin konser yerleri ve tarihleri sözleşme taraflarınca karşılıklı olara belirlenecektir. Sanatçı … yılı içinde yapacağı faaliyetlerin programlarını müsait olmadığı günlerin hesabında kolaylık sağlaması bakımından Şirket ile paylaşacaktır. Şirket madde … belirtilen … konserin bir kısmını veya tamamını 3. kişilere yapabilecek veya bu konserin 3.kişilerle yapılmasını sağlayabilecektir. Bahsi geçen … konserin detaylarının, Sanatçıya bildiriminden itibaren konserin Sanatçı tarafından ret sebepleri madde 5.6’da özel olarak düzenlenmiştir.

5.3- Şirket konser salonunda verilecek konserin dışında yapılacak olan konserler için şayet … konserden fazla sayıda konser için sponsor veya organizatör bulabilir ise (bahsi geçen konserlerin ve bulunacak sponsorluk detayları tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenecektir söz konusu mutabakat şekli ve şirket’in tekliflerinin Sanatçı tarafından ret sebepleri madde 5.6’da özel olarak düzenlenmiştir.) Sanatçı … konserden fazla olan her bir konser için şirket’den minimum garanti bedel olarak net …TL. (…) ve ayrıca: konserlerle ilgili tüm masraflar çıktıktan sonra;

  1. Şayet bahsi geçen konserlerin biletleri tüketicilere nakit bedel karşılığında satılır ise konserlerle ilgili tüm masraflar çıktıktan sonra sponsorluk gelirlerinden kalan net karın; % …’ını
  2. Şayet bahsi geçen konserlerin biletleri tüketicilere nakit bedel karşılığında satılmaz ise konserlerle ilgili tüm masraflar çıktıktan sonra sponsorluk gelirlerinden kalan net karın % …’sını keseceği faturası mukabilinde şirket’den alacaktır

(Taraflar herhangi bir tereddüde mahal vermemek için yapılacak konser ve bilahere yapılacak…konser için Sanatçı’nın şirket’den kaşe bedeli/sanatçı ücreti olarak her hangi bir bedel talep etmeyeceğini, yapılacak konser ve bilahare yapılacak….konser dışında ayrıca birlikte yapılacak her bir konser veya konserler için ise Sanatçı’ya konser başına kaşe bedeli/sanatçı ücreti olarak minimum garanti olarak net …Türk Lirası ödeneceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.)

5.4- Bu sözleşme uyarınca verilecek konser haricinde yapılacak konserlerin tarihleri, yerleri iş bu sözleşme uygun olarak tarafların karşılıklı mutabakatı ile gerçekleştirilecek olup, şirket’in tekliflerinin Sanatçı tarafından ret sebepleri madde 5.6 da özel olarak düzenlenmiştir. Sözleşme tarafları bu konuda birbirlerine azami seviyede yardımcı olacaktır. Konserlerin Sanatçı’nın adına yakışır 1. sınıf emsal şartlara gerçekleştirilmesi konusunda şirket gerekli özeni gösterecektir. Konserlerin Bayi toplantısı gibi umuma açık olmayan gruplara yapılması halinde şirket Basın’ın konserleri izlememesi için sponsor firmayla anlaşmaya gayet gösterecektir.

5.5- Sanatçı şirket’in madde …’de belirtilen …. konser hakkının tamamlanması için aşağıda belirtilen şekilde şirket’e öncelik tanıyacaktır.

  1. Şov formatına benzer bir teklif gelir ise …
  2. Sanatçı yukarıda a bendinde tanımlanan öncelik hakkı şartları tamamlanmadan şirket ile şov formatına benzer veya benzeri prodüksiyon büyüklüğüne sahip konserler ile ilgili teklifleri kabul etmeyeceğini ve gerçekleştirmeyeceğini, öncelik ve a bendinde belirtilen şekli ile daha iyi teklif bulma hakkının ve bulduğu takdirde bu türden konserleri gerçekleştirme hakkının şirket’e ait olduğunu, a bendinde belirtilen öncelik hakkı tamamlanmadığı sürece belirtilen sayıda konser verme, icrada bulunma haklarını şirket’e devrettiğini kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak sanatçı’nın konser salonunda …/…/… tarihinde gerçekleşecek konser formatında olmayan olağan konserler ve sahte çalışmaları bu sözleşme konusu dışındadır. Sanatçı bu türden çalışmalar için her hangi bir bilgi vermek zorunda değildir.

5.6- Şirket işbu sözleşme ile sahibi olduğu konser ve konserlerle ilgili olarak sponsor bulma hakların kullanırken, öncelikle Sanatçının adına yakışır şekilde ve Sanatçının hali hazırda anlaştığı ve/veya anlaşacağı sponsor firmalar rekabet etmeyen sponsorlar kuruluşları ve markaları bulacaktır. Şirket bulduğu sponsorları ve konser detaylarını Sanatçı’ya yazılı olarak bildirecektir. Sanatçı kendisine yazılı yapılan bildirimden itibaren … gün içinde şirket’in yaptığı teklifi ret edebilecektir. Sanatçı bu kez kendisine gelen şirket’in teklifini kabul etmekle yükümlü ve aynı zamanda kabul etmiş sayılacaktır. Ancak konserlerin organizasyonu 3. kişiler ile yapılacak ise organizasyonu yapacak kişi veya Şirket, sözleşme taraflarının ortak kararı ile tespit ve tayin edilecektir.

5.7- Sanatçı konser için şirket’in hali hazırda kullandığı ışık ve ses malzemelerini (Listesi ektedir) bilabedel kullanacak, bunun için şirket’e ayrıca bir ücret ödemeyecektir. Bunun dışında gerekli olan ışık ve ses malzemelerini ise Sanatçı, maliyetlerini yüklenerek Şirket’in önceden onaylayacağı kurum kuruluşlarda temin edecektir. Ancak şirket bu konuda piyasa rayiçlerini aşmayan bedeller konusunda ilgili şirketler ile görüşme yaparak Sanatçı’ya azami derecede yardımcı olmaya çalışacaktır.

5.8- Şirket, Sanatçı’ya konser için sponsor firma ve Sanatçı’nın misafirlerine verilmek üzere birinci sınıf yerlerden … adet, ikinci sınıf yerlerin … adet, üçüncü sınıf yerlerden… adet ve ayakta seyretme yerlerinden … adet olmak üzere toplam … adet ücretsiz bilet verecektir.

5.9- İşbu Sözleşme’den doğacak damga vergisi taraflar arasında eşit olarak paylaşılacaktır.

ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 6

6.1- Konser salonunda yapılacak konser sırasında, yeterli sayıda hostes ve supervisor, güvenlik, temizlik elemanı ve vestiyer görevlisini şirket görevlendirecektir.

6.2- Şirket, konser salonu içinde yer alan kafeterya/bar tesislerini ticarete açma hakkını saklı tutar. Sanatçı özel ikramda bulunmak isterse taraflar öncelikle şirket’in anlaşmalı olduğu ikram kuruluşuyla koşullarını tarafların birlikte belirleyecekleri anlaşma zemini oluşturmaya çalışacaklardır. Aksi halde sanatçı diğer kuruluşlarla şirket’i bilgilendirip mutabakat sağladıktan sonra anlaşmaya varabilir.

6.3- Konserdeki diğer icracı veya müzisyenlerin hak ve bedellerinden, münhasıran Sanatçı sorumludur. Madde …’de belirtilen diğer … konserdeki Sanatçı dışındaki diğer icracı veya müzisyenlerin hak ve bedelleri, ses, ışık, konaklama ve ulaşım maliyetleri ise şirket veya şirket tarafından bulunan Sponsor tarafından karşılanacaktır.

6.4- Sözleşme konusu konserlerle ilgili anılması gereken tüm izinler şirket tarafından alınacaktır.

6.5- Şirket sözleşme konusu konserlerle ilgili olarak aşağıdaki hizmetleri de Pazarlama İletişim Faaliyetleri başlığı altında bedelsiz olarak verecektir.

-Pazarlama İletişim stratejisinin oluşturulması, uygulanması ve raporlanması,

-Tüm radyo, basın, açık hava reklamlarının yaratıcı çalışmalarının tasarlanması ve uygulamaları, medya planlama ve satın alma hizmetinin sağlanması ve medyada yayınlanmasının kontrolü ve raporlanması

-Basın iletişim stratejisinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi, basın bültenlerinin tamamının hazırlanması, röportaj zamanlanmasının oluşturulması ve organizasyonu, basın çekim prosedürünün hazırlanması ve uygulanması, basın toplantısının organizasyonu ve uygulanması.

SANATÇININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 7-

7.1- …/…/… tarihinde yapılacak olan konser ile ilgili olarak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunda (bu kanunla sınırlı olmaksızın sınai haklar dahil diğer ilgili mevzuat maddelerinde) belirtilen herhangi bir eserin, icranın veya bağlantılı hakkın veya kullanımı izne tabi her türden hakkın, hak sahibinin fikri mülkiyet haklarını veya bağlantılı haklarını veya yasalardan doğan haklarını ihlal eder şekilde kullanılması ve konserlerde kullanılabilecek eser, icra veya bağlantılı hak konusu olabilecek sunum veya kullanım şeklinin veya kullanımı izne tabi her türden hakka ilişkin tüm fikir ve sanat eserlerine ilişkin telif veya kullanım bedeli veya lisans veya temsil bedel ücretlerinin hak sahiplerine ve/veya ilgili meslek birliğine, edisyon ve benzeri şirketlere ödenmesinden ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesinden münhasıran sorumludur. Bu konuda herhangi bir uyuşmazlık vuku bulunduğunda veya herhangi bir üçüncü şahsın bu hak ve izinlere ilişkin olarak şirket’den tazminat talep etmesi halinde, Sanatçı bu konuda tek sorumlu ve tek muhatabın kendisi olduğunu ve buna bağlı olarak bu yöndeki tüm tazminat taleplerini karşılamayı veya şirket’in bu nedenle maruz kaldığı ve kalacağı tüm zarar ve ziyanı (makul ölçülerdeki avukatlık ücretleri dahil) ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

Sanatçı, konserde kullanacağı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda ve bu kanunla sınırlı kalmaksızın her hangi ir mevzuatta belirtilen herhangi bir esere, icraya veya bağlantılı hakka veya kullanımı izne tabi her türden hakka, iş bu sözleşme ile yapılacak faaliyete veya şirket’e tanınan ve verilen hakların her türden kullanım türleri ile ilgili olarak; hak sahiplerine veya ilgili yerli veya yabancı meslek birliklerine Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda ve bu kanunla sınırlı olmaksızın her hangi bir mevzuatta öngörülen telif, lisans veya temsil veya kullanım ücretini ödediğini ve söz konusu eseri/eserleri icra veya bağlantılı hakkı veya kullanımı izne bağlı her türden hakkı kullanmak üzere izin aldığını kabul ve taahhüt etmiştir.

Bir eserin veya kullanımı izne bağlı her türden kullanım Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na veya bu kanunla sınırlı olmaksızın her hangi bir mevzuat aykırı şekilde kullanılmasından doğan veya doğabilecek tüm zararlardan Sanatçı sorumludur ve Sanatçı, şirket’in bu hususta uğrayabileceği her türlü zararını tazmin etmeyi beyan ve taahhüt eder.

Sanatçının yukarıdaki yükümlülüklerini sadece …/…/… tarihli konserler için geçerlidir. Bu konser dışında bu sözleşme şartlarına göre yapılacak konserlerle ilgili yukarıdaki yükümlülükler ve sorumluluklar şirket’e aittir.

7.2- Sanatçı, organizasyon süresine grevli olacak basın ve halkla ilişkiler sorumlusunu yazılı olarak şirket’e bildirilecek ve bu sorumlu şirket’in basın ve halkla ilişkiler sorumlusu ile koordineli olarak çalışacaktır. Şirket bu sözleşmeye konu konserler sırasındaki aksaklıklara müdahale etme hakkına sahiptir.

7.3- Sanatçı konserlerini icra ederken 3.kişi ve kuruluşların yasalardan doğan hakları ile kamunun korunması amacıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin ihlal etmeyeceğini taahhüt ve garanti etmektedir. Aksi halde şirket’in iş bu sözleşmeyi derhal fesih etme hakkı saklıdır.

7.4- İş bu sözleşmedeki diğer hükümler saklı kalma kaydı ile Sanatçı tarafından verilecek konserlerin herhangi bir tanesinin, söz konusu konserin davetiye ya da biletlerinin dağıtımına başladıktan sonra yasal mücbir sebepler veya bir Hastane Raporu ile belgeli hastalık hail dışında, Sanatçı iş bu sözleşmede karalaştırılan konser edimlerini yapmaması halinde, şirket’in konsere davetiye ve/veya bilet alan Tüketiciler veya sponsorlar karşısında hiçbir tür geri ödeme veya haklarını tanzim etme sorumluluğu bulunmayıp tüm sorumluluk ve zararlar Sanatçı’ya aittir.

OTOPARK

MADDE 8

Konser salonunda bulunan otopark … tarafından işletilmekte olup, konser nedeni ile Sanatçının davetlileri veya konser katılımcıları için geçerli olacak otopark ücreti bu Sözleşme kapsamında değildir. Otopark ve ücreti konusunda şirket’in Sanatçı’ya karşı her hangi bir sorumluluğu yoktur.

SAİR HÜKÜMLER

MADDE 9-

9.1-Sözleşme taraflarından her hangi birinin işbu Sözleşme’de düzenlenen yükümlülüklerinden herhangi birin yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf her türlü zarar ve ziyanını talep etme hakkı saklı kalmak kaydı ile iş bu sözleşmeyi fesih edebilir.

9.2- İşbu Sözleşme’de yazılı şartlar hilafına hiçbir davranış zımni muvafakat olarak kabul edilmez.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

MADDE 10-

İşbu Sözleşme’de yazılı şartlar hilafına hiçbir davranış zımni muvafakat olarak kabul edilemez.

Şirket, iş bu sözleşmedeki haklarını kısmen veya tamamen, iş bu sözleşmede Sanatçı’nın onayı gereken hükümlerin ihlal edilmemesi garanti edilerek 3.kişilere devredebilir. Sanatçı’nın bu sözleşmedeki tüm hakları saklıdır.

GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 11

İşbu Sözleşme kapsamında ve Sözleşme’nin imzasından önce veya sonra açıklanmış ve gizliliği her ne şekilde olursa olsun bildirilmiş bulunan veya işin doğası gereğince gizli olduğu belli olan yazılı ve/veya sözlü her türlü bilgi gizli bilgi (ticari sır) olarak kabul edilecektir.

Sır kapsamında kabul edilen tüm gizli bilgiler taraflarca işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin ifası dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak, üçüncü şahıslara kısmen de olsa hiçbir surette açıklanmayacaktır.

Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ortadan kaldırmaksızın gizli bilginin açıklanması aşağıdaki hallerde Sözleşmeye aykırılık teşkil etmez.

Gizli bilgiyi alan tarafın kusuru olmaksızın bilgi kamuya açıksa veya kamuya açık hale gelmiş ise, geldiği nisbette,

a- İşbu Sözleşmenin imzalanmasından önce gizli bilgiyi alan tarafın elinde söz konusu bilgi mevcut ise,

b- Bir mahkeme kararı, yetkili bir resmi makam emri veya herhangi bir mevzuat hükmü uyarınca gizli bilginin açıklanması gerekiyor ise, gerektiğini nisbete.

Bu maddeden doğan yükümlülükler bu Sözleşme süresince uygulanacak ve bu sözleşme’nin sona ermesi veya feshinden itibaren on yıl süreyle devam edecektir. Diğer tarafla ilgili gizli dokümanları alan taraf, bu Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi üzerine, bu dokümanları derhal diğer tarafa verecektir.

CEZAİ ŞART

MADDE 12-

Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşmesi’nin herhangi hükmüne aykırı hareket etmesi halinde, ihlale uğrayan tarafından uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyanını ayrıca talep etme hakkı saklı kalmak yadı ile ihlali yapan taraf, ihale uğrayan tarafa … (…) ABD Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 13

Taraflar’ın işbu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklerinin herhangi birinin ifası, ilgili tarafın kontrolünde olmayan ve makul olarak öngörülmeyecek bir mücbir sebepten dolayı ve ilgili tarafın bir kusur veya ihmali olmaksızın imkansız hale gelir veya aşırı derece zorlaşır ise, ilgili taraf anılan mücbir sebebin etkisi devam ettiği sürece söz konusu mücbir sebepten etkilenen yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu olmayacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

MADDE 14

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklar taraflarca karşılıklı görüşmeler ile çözümlenemediği takdirde taraflar … Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

İş bu sözleşme tarafların bu sözleşmedeki tüm hak ve yerine getirilmesi halinde …/…/… tarihinde sona erecektir.

İşbu Sözleşme, 14 (ondört) maddeden ibaret olarak …/…/… tarihinde, Tarafların serbest iradeleri doğrultusunda, iki nüsha olarak tanzim ve teati edilmiş olup, Taraflarca imzalanmıştır.

 

ŞİRKET                                                                SANATÇI

Kaşe                                                                   Ad Soyad

İmza                                                                      İmza

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat