Kısmen Haczi Uygun Olan Mal Ve Haklar Nelerdir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Teferruatın Haczi Nasıl Yapılır?


İlgili Yasa
Kısmen haczi caiz olan şeyler
İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 83- Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hâsılatı, ilâma müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
Ancak, haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.
Önceden yapılan anlaşmalar:
MADDE 83/a- 82 ve 83.maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir.

Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Teferruatın Haczi

İİK’nun 82 ve 83.maddesindeki mal ve hakların haczolunacağına dair önceden yapılan anlaşmalar hükümsüzdür.
Kısmen haczi (uygun) caiz olan mallar (şeyler) İİK’nun 83.maddesinde açıklanmıştır. Bunlar;

  1. Maaşlar,
  2. Tahsisat ve her türlü ücretler,
  3. İntifa hakları ve hâsılatı,
  4. İlâma dayanmayan nafakalar,
  5. Emekli maaşları,
  6. Sigortalar veya emekli sandıklarına tahsis (ayrılan) edilen gelirler,

dir.
Bunlardan; borçlu ve ailesinin geçirmeleri için gereken miktarın icra müdürlüğünce takdir edilen kısım çıkarıldıktan sonra kalan kısımları haczolunabilir. Haczolunacak miktar bunların 1/4’ünden az olamaz. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmeden sonraki haciz için kesintiye geçilemez. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat