KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

Kişisel verilerin korunması kanununa göre Veri Sorumlusu Kavramı

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve va­sıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecek­le Veri sorumlusu, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapı­lacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

Veri sorumlusunun tespiti için kişisel verilerin işlenmesi ve işlenme amacı, işlenecek kişisel veri türleri, işlenen kişisel verile­rin hangi amaçlarla kullanılacağı, hangi kişilerin kişisel verileri­nin işleneceği, kişisel verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı, pay­laşılacaksa kimlerle paylaşılacağı, ne kadar süreyle saklanacağı, ilgili kişilerin erişim hakkı ve diğer haklarının uygulanıp uygu­lanmayacağı gibi hususlara kimin karar verdiği dikkate alınır.

Burada belirtilmesi gereken diğer bir husus ise, eğer veri iş­leme faaliyeti bir tüzel kişilik tarafından gerçekleştiriliyorsa, burada veri sorumlusunun tüzel kişinin kendisi olduğudur.

Tüzel kişiliğin içerisinde veri işleme faaliyetlerinden so­rumlu olan gerçek kişiler Kanunun uygulanması bakımından veri sorumlusu sayılmazlar. Veri sorumlusunun tüzel kişi olması halinde, veri sorumlusu yükümlülüğü ilgili tüzel kişilik üzerinde doğacaktır.

Bu yükümlülük tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ­lar veya kişiler eliyle yerine getirilecektir. Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan organ veya kişiler tüzel kişilik içerisinde tüzel kişiliğin sahip olduğu veri sorumlusu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kişi veya kişileri görevlendirebilirler.

Bu görevlendirme tüzel kişiliğin veri sorumlusu yükümlü­lüğünü ortadan kaldırmaz ve ilgili gerçek kişilerin de veri so­rumlusu olarak tanımlanmasını sağlamaz. Bu konuda kamu hu­kuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından da Kanunda bir farklılık gözetilmemiştir.

Bu çerçevede hukuki ve cezai sorumluluk bakımından, tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin özel hukuk ve kamu hukukunda­ki genel hükümler uygulanır.

Tüzel Kişilerde Veri Sorumlusunun Tespiti

Tüzel kişiliklerde veri sorumlusu, tüzel kişiliğin kendisi olacaktır. Veri sorumlusu yükümlülüğü ilgili tüzel kişilik üzerinde doğacak ve bu yükümlülük tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organlar veya kişiler eliyle yerine getirilecek­tir.

Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan organ veya kişi­ler, tüzel kişilik içerisinde tüzel kişiliğin sahip olduğu veri so­rumlusu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kişi veya kişi­leri görevlendirebilirler. Bu görevlendirme tüzel kişiliğin veri sorumlusu yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı gibi, ilgili gerçek kişilerin de veri sorumlusu olarak tanımlanmasını sağla­mayacaktır.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat