Kişinin İzinsiz Olarak Telefonla Aranması Durumunda Ne Olur? Yaptırımı Nedir?

TCK m. 249 nedir?

Kişinin İzinsiz Olarak Telefonla Aranması Durumunda Ne Olur? Yaptırımı Nedir?

îlgili kişinin şahsına ait cep telefonunun açık rızası olmak­sızın bir yatırım ve menkul değerler şirketi tarafından bilgilen- dirme/reklam amaçlı aranması üzerine veri sorumlusuna yaptığı başvuruya yeterli yanıt alamaması nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ilettiği şikâyet başvurusunun incelenmesi neticesinde,

Şikayete konu olayda veri sorumlusundan alınan bilgiler ışığında; Şikayetçinin müşterisi olduğu personelin daha önce başka bir yatırım şirketinde çalıştığı, bu şirketin faaliyetlerine son verilip kapatılmasının ardından 2017 yılında bahse konu personelin yine aynı alanda faaliyet gösteren veri sorumlusu şirkette çalışmaya başladığı, dolayısıyla şikayetçinin telefon numarası bilgisine bu şekilde vakıf olunduğu ve sonrasında veri sorumlusunun bir personeli tarafından ilgili kişinin reklam ve bilgilendirme amacıyla arandığı anlaşılmış olup,

6698 sayılı Kanunun “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verile­rin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, (2) nu­maralı fıkrasında ise Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili im­kânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması sitelerin kendi mevzuatlarında yer aldığı ve konuya ilişkin karar verme yetkisinin de Üniversitelerde olduğu sonuç ve kanaatine varıldığının ifade edildiği,

“… Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği”nin 8’inci maddesinin “Lisansüstü programlara kabul edilen öğren­cilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ens­titü müdürlüğü tarafından duyurulur.” şeklinde düzenlendiği,

Söz konusu düzenlemenin somut olayda … Üniversitesi ta­rafından sonuçların internette aramaya açık biçimde yayınlana­rak, üniversite bitirilmiş ve aradan yıllar geçmiş olsa dahi so­nuçların üçüncü kişilerin erişimine açık ve arama motorlarında sorgulama yapıldığında bu sonuçlara kolayca ulaşılabilir tarzda bir duyuru yönteminin benimsenerek yerine getirildiği, ancak söz konusu duyuru yönteminin Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirildiğinde kişisel veriler bağlamında mahremiyet odaklı olmayıp, sınava giren bireylerin kişisel verilerinin her­hangi bir işleme şartına dayanmaksızın üçüncü kişilerin de ko­laylıkla ulaşabileceği şekilde açıklandığı kanaatine varıldığı,

Bu kapsamda, sınav sonuç duyuru sisteminin Üniversite ta­rafından tekrar gözden geçirilerek kimlik doğrulama yöntemi şeklinde sadece sınava giren bireyin kendi TC Kimlik numarası ve doğrulama kodu ile yalnızca kendi sonuç verilerine ulaştığı, ÖSYM’nin sonuç açıklama yöntemi gibi bir düzenleme ile kişi­sel verilerin paylaşımında mahremiyet odaklı bir anlayışı uygu­lamaya koyması gerektiği,

Değerlendirmelerinden hareketle;

…’ne Kurumumuzca iletilen bilgi belge talebi yazısının Kanunda belirtilen yasal süre içinde yanıtlanmaması suretiyle ilgili Kurul Kararının gereğinin yerine getirilmemesinin Kanu­nun 15’inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına aykırılık oluştur­duğu dikkate alınarak, kamu kuruluşu olarak değerlendirilen … Üniversitesinde görev yapan sorumlular hakkında Kanunun 18’inci maddesinin (3) numaralı fıkrası çerçevesinde disiplin hükümlerine göre işlem yapılmasına,

Öte yandan … Üniversitesi sınav sonuç duyuru sisteminin tekrar tasarlanarak kimlik doğrulama yönteminin benimsendiği, sadece sınava giren bireyin kendi TC Kimlik numarası ve doğ­rulama kodu ile yalnızca kendi sonuç verilerine ulaştığı bir du­yuru sisteminin kullanılması yönünde Üniversitenin talimatlandırılmasına

Karar verilmiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat