T.C.
YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ
E. 2015/33059
K. 2016/14401
T. 30.6.2016

* KİŞİLERE YÖNELİK HER AĞIR ELEŞTRİNİN HAKARET SUÇU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ (Hakaret Fiilinin Cezalandırılmasıyla Korunan Hukuki Değer Kişilerin Onur Şeref ve Saygınlığı Olup Bu Suçun Oluşabilmesi İçin Davranışın Kişiyi Küçük Düşürmeye Yönelik Olarak Gerçekleşmesi Sözlerin Açıkça Onur Şeref ve Saygınlığı Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını veya Sövmek Fiilini Oluşturması Gerektiği/Bir Hareketin Tahkir Edici Olup Olmadığı Bazı Durumlarda Nispi Olup Zamana Yere ve Duruma Göre Değişebileceği)
* SANIĞIN POLİS MEMURUNA “”SİZ KİM OLUYORSUNUZ TUTANAK YAPAMAZSINIZ” ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİNİN HAKARET SUÇUNU OLUŞTURMADIĞI (Müştekilerin Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmayıp Rahatsız Edici Kaba ve Nezaket Dışı Hitap Tarzı Niteliğinde Olduğu)
* DENETİM SÜRESİNDE YENİEN SUÇ İŞLEME (Sanık Hakkında Verilen İlk Hükümdeki 1 Yıl 2 Ay 17 Gün Hapis Cezasının TCK. 51. Maddesi Uyarınca Ertelenmesine Karşın Sadece Sanık Müdafii Temyizi Üzerine Yapılan Bozmadan Sonra Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilip Sanığın Denetim Süresi İçinde Yeniden Suç İşlemesi Nedeniyle Açıklanan Hükümde Hapis Cezası Ertelenmeyerek 1412 S.K. 326/Son Maddesindeki Sanık Lehine Kazanılmış Hak İlkesine Aykırı Davranılmasının Bozmayı Gerektirdiği)
5237/m.51
ÖZET : 1- Yargılamaya konu somut olayda; sanığın, polis memuru olarak görev yapan müştekilere söylediği kabul edilen “siz kim oluyorsunuz, tutanak yapamazsınız” şeklindeki sözlerinin, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi, 2- Sanık hakkında verilen ilk hükümdeki 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası TCK’nın 51. maddesi uyarınca ertelenmesine karşın, sadece sanık müdafii temyizi üzerine yapılan bozmadan sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilip, sanığın denetim süresi içinde yeniden suç işlemesi nedeniyle açıklanan hükümde hapis cezası ertelenmeyerek, 1412 S.K. 326/son maddesindeki sanık lehine kazanılmış hak ilkesine aykırı davranılması, bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.
Yargılamaya konu somut olayda; sanığın, polis memuru olarak görev yapan müştekilere söylediği kabul edilen “siz kim oluyorsunuz, tutanak yapamazsınız” şeklindeki sözlerinin, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,
2- Kabule göre de;
Sanık hakkında verilen 29.11.2007 tarihli ilk hükümdeki 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası TCK’nın 51. maddesi uyarınca ertelenmesine karşın, sadece sanık müdafii temyizi üzerine yapılan bozmadan sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilip, sanığın denetim süresi içinde yeniden suç işlemesi nedeniyle açıklanan 15.04.2014 tarihli hükümde hapis cezası ertelenmeyerek, 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesindeki sanık lehine kazanılmış hak ilkesine aykırı davranılması,
SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık Kanber Dalkılınç müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.06.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat