KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI

TARAFLAR ARASINDA DÜZENLENEN BEŞ YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİNE GÖRE YILLIK KİRA BEDELİNİN BELLİ OLDUĞU – MİKTAR ÜZERİNDEN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – EKSİK HARÇ

T.C YARGITAY
6.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 13252
Karar: 2014 / 14541
Karar Tarihi: 25.12.2014

ÖZET: Davacı vekilinin vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarına gelince; taraflar arasında düzenlenen 05.05.2009 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesine göre yıllık kira bedeli ….. TL olmasına rağmen dava dilekçesinde harca esas değer …….. TL olarak gösterilmiş ve bu değer üzerinden harç yatırılmış olup, davacı tarafından yıllık kira bedeli üzerinden eksik harç tamamlanmamıştır. Mahkemece, harcı yatırılan ……. TL üzerinden davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, harcı yatırılmayan değer üzerinden davalı lehine fazla vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.

(6098 S. K. m. 316)
Dava ve Karar: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira sözleşmesinin iptali davasına dair karar, davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, akde aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, bozma gereklerine uygun şekilde karar verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı vekilinin vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarına gelince; taraflar arasında düzenlenen 05.05.2009 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesine göre yıllık kira bedeli 60.000 TL olmasına rağmen dava dilekçesinde harca esas değer 10.000 TL olarak gösterilmiş ve bu değer üzerinden harç yatırılmış olup, davacı tarafından yıllık kira bedeli üzerinden eksik harç tamamlanmamıştır. Mahkemece, harcı yatırılan 10.000 TL üzerinden davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, harcı yatırılmayan değer üzerinden davalı lehine fazla vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
Sonuç: Yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün vekalet ücretine hasren bozulmasına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 25.12.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat