Kira Sözleşmesi Örneği


KİRA SÖZLEŞMESİ

DairesiKayseri
Mahallesi
Sokağı numarası
Kiralanan şeyin cinsi
Kiraya verenin adı,soyadı
Kiraya verenin ikametgâhı
Kiracının adı,soyadı
Kiracının ikametgâhı
Kiracının İş adresi
Bir aylık kira karşılığı      Rakamla.
.000.000.TL
                     Yazı ile
Milyon TL.
Bir senelik kira karşılığı      Rakamla.
.000.000.TL.
                      Yazı ile
Milyon TL.
Kira karşılığının ne şekilde ödeneceği
Kira müddeti
Kiranın başlangıcı
Kiralanan şeyin şimdiki durumu
Kiralanan şeyin ne için kullanılacağı

Kiralanan şey ile beraber teslim alınan demirbaş eşyanın beyanı

HUSUSİ ŞARTLAR
1)Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmasına evsaf ve meziyetlerini ve şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve içinde oturanlar varsa onlara karşı iyi davranmaya mecburdur.
2)Kiracı mecuru kiraya verenin yazılı muafakati olmaksızın kısmen veya tamamen başkasına kiraya veremez ve istifadesine sunamaz. Kiralanan şey kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiralanıp ta taksimatı ve ciheti tahsili değiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip veya tadil edilirse kiraya veren kira akdini bozabileceği gibi bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protesto çekmeye ve hüküm almağa hacet kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur. Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından yapılması kiraya verenin birinci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.
3)Kiracı mecuru …….kullanmak üzere kiralamıştır. Bu sebeple kiraya verenin yazılı izni olmadan kullanma amacı değiştirilemez.
4)Kiracı kiraya verenin önceden yazılı iznini almak şartıyla masrafı ve her türlü mali ve hukuki sorumluluğu kendisine ait olmak üzere bina statiğine zarar vermeksizin mecur içinde gerekli tadilatı yapabilir. Ancak,mecur tahliye anında ,ilk hali ile kiraya verene iade edilecektir.
5)Kiracı mecuru dikkat ve ihtimamla kullanmak zorundadır. Kiralananda tamirat lazım gelirse durumu hemen kiraya verene bildirmek zorunda olup haber vermezse meydana gelecek zarardan sorumlu olur. Kullanımdan kaynaklanan ufak tefek tamiratlar kiralayana haber verilmeden ve masrafı kiracı tarafından karşılanarak ve yapılan masraf kiraya verenden talep edilmeksizin kiracı tarafından yaptırılacaktır. Kötü kullanımdan doğan her türlü zararı ödemeyi kiracı kabul,beyan ve garanti eder.
6)Kiracı mecurdaki yönetim planına uymayı taahhüt eder. Kiracı her türlü elektrik,su,doğal gaz,telefon,apartman yönetim giderleriyle benzeri bütün giderleri kendi ödeyecektir. Kira miktarından hiçbir şekilde kesinti yapılamaz belirlenen rakam net rakamdır. Kira bedeli üzerinden ödenmesi gereken kanuni stopaj kiraya verenin vergi numarası da işaret edilerek Vergi Dairesine yatırılacak ve ödemenin belgelerinin fotokopileri düzenli olarak kiraya verene gönderilecektir.
7)Kira müddeti ……olup ……..tarihinde başlar …….tarihinde sona erer. Kira müddeti bittiği halde kiracı kiralanan şeyi boşaltmadığı takdirde kiraya verenin bundan doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir. Kiracı kira dönemi içerisinde kiralananı tahliye ettiği takdirde dönem sonuna kadar ki kira bedellerini ödemek zorundadır.
8)Kiracı sözleşme müddetinin son ayı içeresin de kiralanan şeyi görmek için gelen taliplerin gezip görmesine ve vasıflarını tetkik etmesine karşı koyamaz.
9)kira bedeli…..
10)Kira akdi her hangi bir şekilde yenilendiği takdirde kira bedeli……..
11)İşbu kira sözleşmesinden doğacak ihtilaflarda …….Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu tek sahifeli ve ( 11 )özel  maddelik kira sözleşmesi iki nüsha olarak düzenlenmiş bir sureti kiracıya bir sureti de kiraya verene bırakılarak yürürlüğe girmiştir.        ……/……/……
 
Müteselsil Kefil                        Kiracı                          Kiraya veren
 
 
 
 
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat