Kira Parasının Emsal Kira Sözleşmeleri İncelenerek Tespiti

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kira Parasının Emsal Kira Sözleşmeleri İncelenerek Tespiti

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
ESAS: 2015/7
KARAR: 2015/1681

Taraflar arasındaki “kira (kira parasının tesbiti istemli)” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 6.Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 01.10.2012 gün ve 2011/2786 E-2012/1458 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin 14.02.2013 gün ve 2013/559 E.-2013/2262 K. sayılı ilamı ile bozulmuştur.

TEMYİZ EDEN : Davalılar vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, kira tesbiti istemine ilişkindir.

Mahkemece “davacının davasının kabulüne, C…Cad.No:8/B Keçiören/ANKARA adresindeki taşınmazın kira bedelinin 15.11.2011 tarihinden başlayan kira döneminden itibaren 15.000,00 TL. olarak tespitine, 15.000,00 TL. asıl kira bedelinden takdiren %10 hak ve nesafet indirimi yapılarak asıl kiranın 15.11.2011 tarihinden itibaren 13.500,00 TL. olarak tespitine karar verilmiştir.

Davalılar vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece “dava konusu yerin serbest koşullarda yeniden boş olarak kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira parası bilirkişilerce usulünce saptanmalı, mahkemece de bu bedel esas alınmak suretiyle hak ve nesafet kurallarına göre kira parası takdir edilmelidir. Bilirkişilerce bu belirleme yapılırken benzer yerlerin kira sözleşmeleri incelenmeli (re’sen emsal araştırması yapmak yada taraflardan emsal gösterilmeleri istenmek suretiyle) dava konusu yerle ayrı ayrı karşılaştırılarak kira parasına etki eden hususlar üzerinde durulmalıdır” gerekçesiyle bozulmuştur.

Bozma üzerine mahkemece 03.06.2013 tarihli celse de bozmaya uyulmuş, davacı vekiline emsalleri sunmak üzere süre verilmiştir. Verilen süre içinde davacı vekili emsal nitelikte sözleşmeleri ibraz etmiştir. Emsal inceleyen mahkeme önceki kararını aynen kurmuştur.
Mevcut bu durum dikkate alındığında mahkemenin kararın bozmanın gereği toplanmış yeni delile dayalı, yeni hüküm niteliğindedir. Yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının inceleme merci ise Hukuk Genel Kurulu değil; Özel Daire’dir.

Hal böyle olunca; dosyanın yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için Özel Daire’ye gönderilmesi gerekir.

S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenle, yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 3.Hukuk Dairesine gönderilmesine, 17.06.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat