Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız Tahliye

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız Tahliye

BK.260.maddesi kira bedelinin zamanında ödenmemesi ve diğer şartların gerçekleşmesi ile, kiracının temerrüde düşmesini tahliye sebebi olarak kabul etmiştir.Bu maddeye göre, eğer kira bedeli zamanında öden­mezse, kiralayan, kiranın kanunda belirtilen süreler içinde ödenmesini, aksi taktirde sözleşmenin feshi ile tahliye davası açılacağını ihtar eder. Buna rağmen, hâlâ kira ödenmezse, tahliye davası açar. Benzer bir hükme 6570 sayılı yasanın 7 maddesinin e bendinde rastlıyoruz. Bu hükme göre, kira bedeli ödenmediği için, bir yıl içinde iki haklı ihtara maruz kalan kiracı hakkında, kira sözleşmesinin sonunda tahliye davası açılabilir.

İİK md 269, kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde, kirala­yana tahliye davası açmadan, ödenmeyen kira parasının tahsili için, icra dairesinden haciz, icra mahkemesinden tahliye isteme imkanı vermekte­dir.

Şüphesiz kiralayan bu halde, sadece ödenmeyen kira parası için, genel haciz yolu ile takipte bulunabilir.

Kiralayanın, kira parasını zamanında Ödemeyen kiracıyı tahliye et­mek için, ilamsız tahliye takibi yapmalıdır.”

Kiralayan, kira alacağını tahsil ile birlikte, kira borcunu ödemeyen kiracının evden tahliyesini de istediği takdirde, İcra İflas Kanununda, özel olarak düzenlenmiş bulunan ilamsız icra yoluyla, taşınmazların tah­liyesine ilişkin takip yapması gerekir.Kira bedelinin ödenmemesi nedeni ile, ilamsız tahliye 6570 sayılı Kanuna tabi olsun veya olmasın bütün kiralananlar için istenebilir.

İşte İİK (m269vd) kiralayanın, kira alacağı için yapacağı ilamsız ic­ra takibi, (genel haciz yolu ile takip) ile açacağı tahliye davasını birleşti­ren, bir ilamsız tahliye takibi yolu kabul etmiştir. Buna göre, kiralayan, kiracısına karşı bir ilamsız tahliye takibi yaparak, kiranın ödenmesini ve kiracının tahliyesini ister. Kiracı kirayı ödemezse, kiralayan, icra mah-kemesinden kiracının tahliyesine karar verilmesini isteyebilir.  “

6570 sayılı Kira kanununa tabi olsun veya olmasın, taraflar arasın­da yazılı sözleşme bulunsun bulunmasın, kira bedelinin ödenmemesi ne­deniyle, ilamsız tahliye yolu kiraya verilmiş bütün taşınmazlar içindir.

Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle, yapılacak tahliye istekli ilamsız icra takibinde, taşınmazın adi kira veya hasılat kirasına konu ol­masının, ödeme süresinin dışında, yapılacak takip bakımından, bir farklı­lık yoktur.BK. nun 260. maddesinde, altı ay veya daha uzun süreli kira­larda, otuz gün daha kısa müddetli kiralarda altı gün, ödeme süresi kabul edilmişken, BK nun 288.maddesi gereğince, hasılat kirasında ödeme su-resi, altmış gün olarak belirlenmiştir.

Alacaklı, yasal otuz günlük ödeme süresini beklemeden, icra ha­kimliğine başvurarak tahliye isteminde bulunmuşsa, TTK’nun 269/1 maddesinin göndermesi ile, BK’nun 260.maddesinde yer alan yasal otuz günlük ödeme süresinin beklenmemesi nedeniyle, tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat