Kıdem ve İhbar Tazminatı Taksitlendirilebilir mi?

TCK m. 136 nedir?

Kıdem ve İhbar Tazminatı Taksitlendirilebilir mi?

İş kanunu uygulamasında tazminat ödemesinin taksitlendirilmesi müessesesi bu­lunmamaktadır. Fakat bu durum Basın İş Kanununun 6. Maddesinde farklı anlatılmıştır. İşverenin bağlı bulunduğu vergi dairesinden zarar ettiğini ispatlayan yazısı itmekte olan işveren, maddi imkansızlık nedeniyle gazetecinin tazminatını tek seferde ödeyemezse, ödemeyi bir yıl içinde ve dört taksitte yapabilecektir. Durum Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 13251 Esas 15668 no.lu kararında da bu şekilde anlatılmıştır. Bu hüküm ihbar tazminatı için de geçerlidir.

Kıdem Tazminatı Ödenmemesi Durumunda Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Ödenmeyen kıdem tazminatları için dava açımı için öngörülen süre 10 yıllık zaman aşımına tabidir. 

Kıdem tazminatı son çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanır (9.HD. >.10.2003-2920/16216).

Kıdem tazminatı hesaplanırken, “daha önce kıdem tazminatı alınmış” süreler (aksine bir anlaşma yoksa) hesaba katılmaz. Fakat bu tür bir anlaşmanın varlığı durumunda

Anılan süreler için de kıdem tazminatı hesaplanır (9.HD. 19.03.2003- 95/20418).

Zamanında ödenmeyen kıdem tazminatı için yasada ayrıksı bir kurala yer verilmediğinden ve 1475 sayılı İş Kanunu İse Basın İş Kanunu’na göre genel kanun niteliği taşımadığından, (en yüksek banka mevduat faizi değil) ) 3095 sayılı Kanun çerçevesinde gecikme faizi uygulanır (9.HD. 01.2002-15518/1624)/9.HD. 07.10.2008-26536/25713).

Sözleşmenin, gazeteci tarafından haklı sebeple feshi halinde, kıdem tazminatı alma hakkı da vardır (Yargıtay 9.HD., 03.03.2003, 2003/2718).

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, gazetecinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatı alamayacağına hükmetmiştir (Yargıtay HGK , 12.03.1997. E.)

  • Önce Basın İş Kanunu’na tâbi iken, sonra aynı işverene bağlı olarak İş Ka­nunu kapsamında çalışmasını sürdüren işçiye kıdem tazminatı ödenirken, önceki sürenin kıdem tazminatının tavan sınırlamasına tâbi olmadan hesap­lanması, sonraki sürenin ise tavan hükmü dikkate alınarak değerlendirilme­si gerektiğine karar vermiştir (Yargıtay 9. HD.,03.02.1987, E. 1986/10722, K.1987/952).
  • Gazetecinin, kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için meslek kıdeminin en az 5 yıl olması şarttır. Ancak, bir defa 5 yıllık kıdemin kazanılması du­rumunda her bir işveren yanında yeni bir 5 yıl kıdem şartı aranmaz (Yargı­tay 15.7.2008 gün 2008/ 3638 E, 2008/ 20448 K ).
  • Basın işçileri için bir kısım farklı düzenlemeler yapılmasının, yapılan işin gereğidir (Anayasa Mahkemesi, 12.06.2008 gün, 2005/28 E, 2008/122 K.).
  • Ücretin zamanında ödenmemesi hususu işçiye haklı fesih hakkı verip, kı­dem tazminat almasına olanak yoktur. YHGK’ nın 16.05.2001 gün 2001/9-417 E, 2001/419 K, Yargıtay 9. HD 28.06.2007/34521 E, 2007/21159 K, Yargıtay Dokuzuncu HD 24.02.2003/11580 E,2004/3119 K sayılı kararlar.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat