İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

KDV VE DAMGA VERGİSİNİN İADESİ DAVASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :KDV ve Damga Vergisinin Alacağının Terkin Edilerek Davacı Müvekkile İadesi Talebidir.
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Müvekkil ……… ile ……… İlçesinde bulunan ………….’yı ihale ile kiralamış ve kira sözleşmesini yapmıştır. İhale edilen meraların teslimi sırasında ihale bedelinin yanında ayrıca KDV yatırılması istenilmiş, aksi takdirde bu yerlerin tesliminin yapılamayacağının belirtilmesi üzerine müvekkil ihale bedeli ile birlikte alınmaması gereken KDV’yi ve Damga vergisini ödemiştir. Ödenen KDV miktarı ……… Türk Lirası Damga vergisi ise …….. Türk Lirasıdır. Buna ilişkin …./…./…..tarih ve … alındı numaralı vergi dairesi alındı makbuzu dilekçemiz ekinde sunulmuştur.
  2. Davalı idarenin almış olduğu bu KDV bedeli usulsüzdür. Şöyle ki; 3065 sayılı Katma değer vergisi kanununun istisna başlıklı 17. maddesinin 4/b bendi uyarınca dava konusu gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin bedellerdeki KDV istisna tutulmuştur. Çünkü taşınmaz iktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkuller niteliğindedir. Bu nedenle bu taşınmazlardan dolayı KDV alınmasının yasal dayanağı bulunmamaktadır. Davalı idarenin KDV tahsil etmesi ile yasal dayanağı bulunmayan bir sebepten dolayı aldığı KDV’nin iadesi gerekmektedir.

DELİLLER                           :  Ekte sureti sunulan ödeme belgesi, mera komisyonu ihale kararı, kira akdi vs her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Katma Değer Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile haksız olarak alınan ve yasal dayanağı bulunmayan ……….Türk Lirası KDV ve Damga vergisinin ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı idareden alınarak davacı müvekkile iadesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

                                                                                                                                              Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat