KAYYIM ATANMASI DAVASI

KOOPERATİFİN KAYDININ TİCARET SİCİLİNDEN TERKİN OLDUĞU – KAYYIM TAYİNİ İSTENEN TAPU MALİKLERİNDEN KOOPERATİFİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERDİĞİ – DAVANIN KOOPERATİF YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
8.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 926
Karar: 2017 / 2929
Karar Tarihi: 02.03.2017

ÖZET: Kooperatifin kaydının ticaret sicilinden terkin olduğu bildirilmiştir. Dava dilekçesinde kayyım tayini istenen tapu maliklerinden Kooperatifin tüzel kişiliğinin sona erdiği anlaşıldığından davanın kooperatif yönünden reddine karar verilmesi gerekir.

(6100 S. K. m. 114, 115)
Dava: Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Karar: 1- Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine, takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde;… Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 12.08.2015 havale tarihli cevabında S.S … Din Görevlileri Yapı Kooperatifi’nin 26.08.1995 tarihinde yapılan genel kurulunda alınan karara istinaden 08.09.1995 tarihinde… Ticaret Sicil memurluğu tarafından fesih tescilinin yapıldığı, Ticaret Sicil Memurluğu 10.05.2016 havale tarihli cevabında ise kooperatifin kaydının 08.09.1995 tarihinde ticaret sicilinden terkin olduğu bildirilmiştir. Dava dilekçesinde kayyım tayini istenen tapu maliklerinden SS … Din Görevlileri Yapı Kooperatifinin tüzel kişiliğinin sona erdiği anlaşıldığından davanın kooperatif yönünden reddine karar verilmesi gerekirken kabulü, doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenle hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle reddine HUMK’nun 440/III-1, 2, 3 ve 4. bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna ve temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 02.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat