Kaynak Gösterilmeden Alıntı Yapılması

Kaynak Gösterilmeden Alıntı Yapılması

DANIŞTAY
1. Daire 2009/1352 E.N , 2009/1493 K.N.

Özet
KAYNAK GÖSTERİLMEDEN ALINTI YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN ESERLERLE İLGİLİ OLARAK HAK SAHİPLİĞİNİN KANITLANMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA.

İçtihat Metni

Şüpheli : …-… Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi

Suçu : Değişik tarihlerde yayınlanan makalelerinde kaynak

belirtmemek, yetersiz kaynak göstermek ve verileri çarpıtarak alıntı yapmak

Suç Tarihi : 2000 yılı ve sonrası

İncelenen Karar : … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun

5.8.2009 tarihli iüzum-u muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden s … vekili Av….

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine

… Üniversitesi Rektörlüğünün 1.10.2009 tarih ve 53384 sayılı yazısı ve eki soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz,. Tetkik Hakimi Arzu Bozkurt Şen’in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinin 3 üncü bendinde bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişinin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacağı, aynı maddenin 5 inci bendinde bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişinin altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükmolunmuş, 75 inci maddesinde ise, 71 inci maddede sayılan suçlardan dolayı soruşturmanın şikayete bağlı olduğu, hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve/veya nüshaları Cumhuriyet Savcılığına sunmaları halinde şikayetin geçerli kabul edileceği, ayrıca bu Kanunda yer alan soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar dolayısıyla başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından, eser üzerinde manevî ve mali hak sahibi kişilerin şikayet haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilecekleri hükme bağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen hükümlerden, yanlış ya da yetersiz biçimde kaynak gösterilmesi eyleminin söz konusu olduğu durumlarda, ancak bu eylemden zarar gören eser sahibi ile üyesi oldukları meslek birliklerinin şikayeti üzerine kamu davası açılabileceği, sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, dosyadaki bilgi ve belgelere göre, kaynak gösterilmeden alıntı yapıldığı iddia edilen eserlerle ilgili olarak şikayetçinin hak sahipliğini kanıtlayan bir belgenin dosyada bulunmadığı ve şikayetçinin herhangi bir zararının meydana gelmediği, şüpheliye atılı suçların takibi şikayete bağlı suçlardan olmasına karşın, eser sahibi sıfatıyla hakları tecavüze uğrayanların ya da meslek birliklerinin intihal yapıldığına dair şikayet ve suçlamalarının bulunmadığı anlaşıldığından, eser sahibi olmayan kimsenin yaptığı şikayet nedeniyle soruşturma başlatılmasının mümkün olmaması nedeniyle, … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 5.8.2009 tarihli lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, dosyanın … Üniversitesi Rektörlüğüne, kararın birer örneğinin itiraz eden vekiline ve şikayetçiye gönderilmesine 4.11.2009 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY 5846 sayılı Yasanın 75 inci maddesinde belirtilen şikayet şartının gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, eser sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin durumdan haberdar edilmesi için, başta Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek ve tüzel kişilerin bildirim yükümlülükleri bulunduğu, bu yükümlülüğün gereğinin yerine getirilmesinin sağlanması hususunun da karar metnine eklenmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne bu yönüyle karşıyım.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat