Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

YARGITAY 15.HUKUK DAİRESİ
ESAS: 2013/2856
KARAR: 2013/4498

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı birleşen dava davalıları ile birleşen dava davacıları vekillerince temyiz edilmiş, birleşen dava davacıları vekili tarafından duruşma istenmiş ise de verilen sürede gazete ilânı yapılmadığından duruşma isteğinin reddi ile incelemenin evrak üzerinden yapılmasına karar verildikten sonra temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış ve eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Arsa sahibi tarafından açılan asıl davada tapu iptâli ve tescil, yükleniciler tarafından açılan ve birleştirilen davada ise yapılan iş bedelinin tahsili talep edilmiş, mahkemece asıl dava yönünden bir kısım davalılar için davanın açılmamış sayılmasına, diğer davalılar yönünden davanın esastan reddine, birleşen davanın ise yine açılmamış sayılmasına dair verilen karar asıl davanın davacısı olan arsa sahipleri ile birleşen davanın davacısı olan yükleniciler tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre birleşen 2004/402 Esas sayılı davanın davacıları olan yükleniciler H… A.Ş. ile S…’in tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Asıl dava ile taraf teşkili amacıyla açılan ve birleşen davanın davacısı olan arsa sahibinin mirasçılarının temyiz itirazlarına gelince;

Arsa sahibi H… ile yükleniciler H… Hastane Otel Eğitim İşletmeciliği A.Ş. ve S… arasında 15.09.1993 tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış, sözleşme gereği 07.07.1994 tarihinde sözleşmeye konu olan 178 ada 1 parsel sayılı taşınmazın %24’üne tekabül eden hisseler yüklenicilere ve yüklenicilerin satış yaptığı kişilere tapuda devredilmiştir. Arsa sahibi H… 07.07.1994 tarihinde 4652/5292 hisseyi uhdesinde İPKA ile 640/5292 hissenin 320/5292’sini yüklenici S…’e 320/5292’sini de A…ya devretmiştir. Sözü edilen bu devirlerin kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayandığı ve arsa sahipleri yönünden kendi edimlerinin ifası amacına yönelik olduğu dosya kapsamı ile anlaşılmaktadır. Yükleniciler sözleşmedeki edimlerini süresinde yerine getirmediklerinden ve temerrüde düştüklerinden, arsa sahipleri tarafından Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/155 Esas sayılı dosyası ile sözleşmenin feshi istemiyle dava açılmış, yapılan yargılama sonucu yüklenicilerin A ve B blokları %49, C, D ve F blokları %16 oranında ikmâl etmiş olmaları, E blok inşaatına ise hiç başlanmadığı tespit edildiğinden, sözleşmenin geriye dönük olarak feshine karar verilmiş, iş bu karar yasal süre içerisinde temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

Sözleşmenin geriye yönelik olarak feshedilmesi nedeniyle yükleniciye ve yüklenici tarafından da davalı üçüncü kişilere devredilen tapuların iptâli ile arsa sahipleri adına tescili için iş bu dava açılmış, mahkemece sözleşmeye konu olan taşınmazın A…ve S…’e satıldığı, akit tabloların da sözleşmeye atıfta bulunulmadığı gibi, A…’nın sözleşmede taraf olmadığı, davalıların da bu şekilde tapuda malik olarak görülen ve sözleşme şerhi olmayan kişilerden satış suretiyle edinmiş oldukları ve bu haliyle iyi niyetlerinin korunması gerektiği belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye dönük olarak feshi halinde yükleniciden pay satın alan kişilerin Medeni Kanun’un 1023. maddesinden yararlanamayacakları Dairemizin yerleşik uygulaması gereğidir. Gerek yüklenici, gerekse de yükleniciden pay alan davalıların tümü taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince inşaat yapıldığını bilerek bağımsız bölüm satın almışlardır. Bağımsız bölümlerin mülkiyetini iktisap edebilmeleri için yüklenicinin arsa sahiplerine karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi ve inşaatı sözleşme koşullarına uygun olarak bitirip teslim etmesi gerekir. Somut olayda yükleniciler bloklar halindeki inşaatı bitirip teslim etmeyerek temerrüde düştüklerinden ve inşaatın getirildiği seviye nazara alınarak sözleşmenin geriye yönelik olarak feshine karar verildiğinden yükleniciden pay iktisap eden 3. kişiler adına olan tapu kayıtlarının iptâli ile davacılar adına miras payları oranında tesciline karar verilmesi gerekirken davalıların iyi niyetlerinin korunması gerektiğinden söz edilerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle birleşen davanın davacıları H… A.Ş. ile S…’in tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca asıl dava ve taraf teşkili amacıyla açılan ve birleşen davanın davacıları arsa sahibi mirasçıları yararına BOZULMASINA, fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacı-birleşen dava davalılarına, ödedikleri temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden birleşen dava davacılarına geri verilmesine, 09.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat