Kasten Yaralama Suçu Nedir? Unsurları Nelerdir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Kasten Yaralama Suçu Nedir? Unsurları Nelerdir?

Kasten Yaralama Suçunun Tipiklik Unsuru

Suçun temel şekli Türk Ceza Kanunu’nun 86/1. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulma­sına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar ha­pis cezası ile cezalandırılır. ’’

Kasten Yaralama Suçunda Korunan Hukuki Değer

Bu suçta korunan hukuksal yarar, beden do­kunulmazlığı olup, bu hem beden bütünlüğü hem de sağlığı kapsamındadır. Söz konusu bütünlük, gerek fiziki gerekse psikolojik etki ile bozulmuş olabilir.

Kasten Yaralama Suçunun Konusu

Suçun konusu, başka bir insandır. Bu hu­susta yukarıda kasten öldürme suçu için yapmış olduğumuz açıklamalara bakılabilir.

Kasten Yaralama Suçunun Maddi Unsuru

Başkasının vücuduna karşı etkili eylemde bulunarak ona acı vermek veya o kişinin sağ­lığını ya da algılama yeteneğini bozmaktır. Bu eylem maddi veya manevi vasıtalarla ya da icrai veya ihmali davranışlarla gerçekleştirilebilir. Bu türden eylemlerin yapılması neticesinde (örneğin yumruk atarak-hareket unsurunu teşkil eder) dış dünyada bu eylemin yansımasıyla birlikte suç ta­mamlanmış, yani netice unsuru da gerçekleşmiş olur.

Öte yandan, Kanun’un 88. maddesinde su­çun ihmali davranışla işlenmesi düzenlenmiştir. Bu hükme göre, “Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanma­sında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlen­mesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur ”

Kasten Yaralama Suçunun Manevi Unsuru

Suçun manevi unsuru kasttır ve bunun için genel kast yeterlidir. Hatta yukarıda kasten öl­dürme suçu için yaptığımız açıklamada da be­lirttiğimiz üzere, yasa koyucunun “kasten” ibare­sini metne koymasına dahi gerek yoktur. Ayrıca suçun olası kastla işlenebilmesi de mümkündür. Ancak bu durumda TCK m. 21/2 gereğince failin cezasında indirime gidilir.

Kasten Yaralama Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru

Kasten yaralama suçunda hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenler olarak, görevin ifası, meşru savunma ve zorunluluk hâli gibi genel hukuka uygunluk veya kusurluluğu ortadan kal­dıran nedenlerin yanında, özellikle mağdurun rızası, tıbbi müdahaleler, hakkın icrası, uslandır­ma hakkı ve fiilin toplumsal uygunluğundan söz edilmektedir.

Kasten Yaralama Suçunun Nitelikli Hâlleri (TCK m. 86/3, 87)

Kasten Yaralama Suçunda Hafifletici Sebepler

Kanun’un 86/2. maddesine göre, “Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde ha­fif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.” Basit tıbbi müdahalenin neyi ifade ettiği ve somut olayda yaralama fiilinin etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olup olmadığı bilirkişi vasıtasıyla belirle­necektir. Ayrıca bu hâlde suçun takibinin şikâ­yet şartına bağlanmış olduğuna özellikle dikkat edilmelidir.

Kasten Yaralama Suçunda Ağırlaştırıcı Sebepler

Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe kar­şı,

Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

Kişinin yerine getirdiği kamu görevi ne­deniyle, (5188 sayılı Kanun’un 23/2. maddesi uyarınca özel güvenlik görevli­leri de kamu görevlisi sayılmaktadır.)

Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nü­fuz kötüye kullanılmak suretiyle,

Silahla, (insan uzvu dışında herşey silah olarak değerlendirilebileceğinden, birinci ve ikinci fıkranın ancak insan uzvu ile iş­lenebileceği belirtilmektedir).

Canavarca hisle,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımın­dan ise bir kat artırılır. Ayrıca Kanun’un “Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama” başlığı altında düzenlemiş olduğu hükümlere göre de

 1. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 2. Konuşmasında sürekli zorluğa,
 3. Yüzünde sabit ize,
 4. Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 5. Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğu­nun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az ola­maz.

 • Kasten yaralama fiili, mağdurun;
 1. İyileşmesi olanağı bulunmayan bir has­talığa veya bitkisel hayata girmesine,
 2. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 3. Konuşma ya da çocuk yapma yetenekle­rinin kaybolmasına,
 4. Yüzünün sürekli değişikliğine,
 5. Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğu­nun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az ola­maz.

 • (Değişik: 6/12/2006 – 5560/4 md.) Kas­ten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki mad­deye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.
 • Kasten yaralama sonucunda ölüm mey­dana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkra­sına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

86/1: Uzlaştırmaya tabidir ancak şikâyete tabi değildir.

86/2: Hem uzlaştırmaya hem şikâ­yete tabidir.

86/3: Ne uzlaştırmaya ne şikâyete tabidir. Ayrıca hem ilk hem ikinci fıkrayı nitelikli hâle getirir.

Kasten Yaralama Suçunda Suçun Özel Görünüş Biçimleri

Kasten Yaralama Suçunda Teşebbüs

Kasten yaralama suçuna teşebbüs müm­kündür. Mağdurun yaralanması, yani vücuduna acı verilmesi, sağlığının veya algılama yetene­ğinin bozulması ile suç tamamlanacağından, bu neticelerden herhangi birine yönelik olarak ha­reketler yapıldığındı hâlde, bu neticelerden her­hangi biri gerçekleşmezse, suç teşebbüs aşama­sında kalmış olur.

Kasten Yaralama Suçunda İçtima

Kasten yaralama suçu bir başka suçun un­suru veya ağırlaştırıcısı olabilir. Kasten yarala­ma fiili, örneğin zor ve cebri unsur olarak içeren yağma gibi suçlarda, basit hâliyle unsura dahil­dir; ancak daha ağır nitelikteki fiiller bu kapsam­da değerlendirilemez. Dolayısıyla somut olayda gerçekleştirilen ağır sonuçlar bakımından failde ayrıca suç işleme kastının bulunup bulunmadığı­nı araştırmak gerekir.

Kasten yaralama suçu bakımından, TCK m. 43/3 gereğince, zincirleme suça ilişkin hükümler uygulanamaz.

Yaralama suçunun fikri içtima kapsamına girmesi ise mümkündür.

Kasten Yaralama Suçunda İştirak

Yaralama suçunda suça iştirakin her şekli mümkün olabilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat