Karar Düzeltme İstemi

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Karar Düzeltme İstemi

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 292

Karar: 2000 / 950

Karar Tarihi: 27.01.2000

ÖZET: Borçlu Tebligat kanununa uygun şekilde ticaret sicil memurluğuna tebligat tarihinden önce adres değişikliğini bildirmiş olduğundan tebligatın bildirilen bu yeni adrese çıkarılması gerekir. Anılan maddede ilan zorunluluğu bulunmadığından ve tebliğ işlemlerinde Tebligat kanunu hükümleri uygulanacağından bildirilen adres değişikliğinin geçerli olması için ayrıca ilan zorunluluğu aranması icap etmez. Bu nedenle İcra Müdürlüğünce Sanayi Bakanlığından bildirilen borçlu Kooperatifin eski adresine Tebligat kanununa göre tebliğ işlemi yapılması usulsüzdür. Mercice şikayetin kabulüne karar verilmek gerekirken reddine karar verilmesi doğru olmadığından borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.(7201 S. K. m. 35) (1086 S. K. m. 440)

Borçlunun Tebligat Kanununa Uygun Şekilde Adres Değişikliğini Bildirdiği

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının onanmasını mutazammın, 1.10.1999 tarih 9969/11479 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 6.1.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu Kooperatifin Eski Adresine Tebligat Kanununa Göre Tebliğ İşlemi Yapılmasının Usulsüz Oluşu

Karar: Mercice Dosyaya celbedilen Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 17.6.1999 tarihli yazısında borçlu kooperatifin adresinin 9.2.1999 tarihli yönetim kurulu kararı ile Bayındır Sokak No.6/14’ten, Alınteri Bulvarı Ostim İş Merkezi A Blok No. 12 Ostim/ANKARA olarak değiştirildiği ve ticaret siciline bu şekilde tescil edildiği anlaşılmaktadır. Borçlu Tebligat kanununun 35. maddesine uygun şekilde ticaret sicil memurluğuna tebligat tarihinden önce adres değişikliğini bildirmiş olduğundan tebligatın bildirilen bu yeni adrese çıkarılması gerekir. Anılan maddede ilan zorunluluğu bulunmadığından ve tebliğ işlemlerinde Tebligat kanunu hükümleri uygulanacağından bildirilen adres değişikliğinin geçerli olması için ayrıca ilan zorunluluğu aranması icap etmez. Bu nedenle İcra Müdürlüğünce Sanayi Bakanlığından bildirilen borçlu Kooperatifin eski adresine Tebligat kanunu 35. maddesine göre tebliğ işlemi yapılması usulsüzdür. Mercice şikayetin kabulüne karar verilmek gerekirken reddine karar verilmesi doğru olmadığından borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

Şikayetin Kabulüne Karar Verilmek Gereği

Sonuç: Borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemizin 1.10.1999 tarih 1999/9969-11479 sayılı onama kararının kaldırılmasına, merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat