Karar Düzeltme Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Karar Düzeltme Dilekçesi

Dosya Esas No: /…

YARGITAY 12 HUKUK DAİRESİNE
Sunulmak Üzere
…………… İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

TASHİHİ KARAR İSTEYEN
(BORÇLU) : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
Adres

KARŞI TARAF
(ALACAKLI) : Adı ve Soyadı
Adres

KONUSU : Karar düzeltme istemi hakkındadır

TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :
1- ……………. 1 İcra Müdürlüğünün 2011/…….. esas sayılı dosyası ile aleyhime yapılan icra takibinde, borcumu ödediğime dair sunmuş olduğum belgeler yeterli bulunmayarak itirazım …………… İcra Mahkemesinin …/…/2011 gün ve Esas 2011/…, Karar 2011/… sayılı kararı ile kaldırılmıştır Mahkemeye sunduğum belgeleri yeteri kadar ciddiye almayarak aleyhim verilen kararın bozulması dileği ile verilen kararı temyiz etmiştim

2- Söz konusu belgelerin temyiz incelemesi sırasında dikkate alınmadığını verilen onama kararından anlamaktayım ………. İcra Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay 12 Hukuk Dairesi tarafından onama kararı verilmiştir Verilen onama kararı yetersiz inceleme neticesinde verilmiş olup hukuka uygun değildir Onama kararının düzeltilmesi istemi karar düzeltme yoluna başvurma zarureti hasıl olmuştur

DELİLLER : İcra Müdürlüğünün ilgili dosyası ve her tür delil

HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md 363-366 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, ………. İcra Mahkemesinin …/…/… gün ve 2011/… Esas, 2011/… Karar sayılı kararının onanmasına yönelik olarak verilen Yargıtay 12 Hukuk Dairesinin …/…/… Gün ve 2011/… Esas, 2011/… Karar sayılı ilamının düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim …/…/20…

Kararın Düzeltilmesini İsteyen
Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat