MAHKEME VE İCRA HARÇLARI İLE HER TÜRLÜ VEKALET ÜCRETİNİN NİSPİ OLARAK UYGULANMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
18.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 5062
Karar: 2016 / 169
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: El atılan taşınmazlar yönünden, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda, mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretinin nispi olarak uygulanması gerektiğinden de hükmün bozulması gerekmiştir.

(2942 S. K. m. 10, 11, Geç. m. 6)

Dava ve Karar: Davacılar A.. G.. vd. ile davalı İ.. B..aralarındaki parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak bedelinin tahsili davasına dair İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 25.03.2014 günlü ve 2013/130-2014/118 sayılı hükmün onanması hakkında Dairece verilen 12.01.2015 günlü ve 2014/9836-2015/180 sayılı ilama karşı taraf vekillerince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Bu isteklerin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Taraf vekillerinin karar düzeltme istemi üzerine dosya ve eklerinin yeniden incelenmesi sonucunda, mahkeme kararının aşağıda açıklanan nedenlerle bozulması gerektiği anlaşıldığından, karar düzeltme istemlerinin kabulüne, Dairemizin 12.01.2015 gün ve 2014/9836-2014/180 sayılı onama kararının kaldırılmasına karar verilip dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
1-Bilirkişi kurulu raporunda somut emsal olarak alınan Salhane Mahallesi 1719 ada 16 parsel sayılı taşınmaz, nitelik, yüzölçümü ve değeri itibariyle dava konusu taşınmazla benzer özelliklere sahip değildir.
Kamulaştırma Yasasının 11. maddesinin (g) bendine göre, arsalarda dava konusu taşınmazla karşılaştırılacak taşınmazların emsali gerekli olup benzer yüzölçümlerde, bitişik veya yakın adalarda bulunmak, aynı imar iznine bağlı ve fiyatlarda en azından yaklaşık değerde olmak gibi nitelikler emsalin seçilmesine esas alınması gereken unsurlardandır. Eldeki dosyada, bilirkişi kurulu raporunda dava konusu 1. Karataş Mahallesi 598 ada 16 parsel sayılı taşınmazın bölgenin ana ulaşım ve ticaret yollarına yakın, Mustafa Kemal Sahil Bulvarına ve Mithatpaşa Caddesine cepheli ve denize yakın, deniz manzaralı olmak üzere dava konusu taşınmazın emsal taşınmazdan 7 kat daha değerli olduğu kabul edilmiştir. Dava konusu taşınmazla aralarında bu denli değer farkı bulunan taşınmaz uygun emsal olarak kabul edilemez. Zira böyle bir emsalle yapılacak karşılaştırmadan sağlıklı ve gerçekçi bir sonuca ulaşılması her zaman mümkün değildir. Bu nedenle, re’sen araştırma yapılarak, dava konusu taşınmaza emsal olabilecek taşınmazlar bulunup bunların satışlarına ait tapu kayıtları dosyaya getirtilip bunlara göre değerlendirme yapılması gerekirken, yanıltıcı olma ihtimali yüksek, dava konusu taşınmaza göre çok daha az değerli ve farklı konumdaki bir taşınmazın emsal alınarak değerlendirme yapan raporun hükme esas alınması,
2-Davaya konu taşınmazda kamulaştırmasız el atılan ve davacıların arsa payı oranında bedeli verilen 235 m² lik kısımdaki davacıların hissesinin (arsa payının) iptaline karar verilmesi gerekirken 235 m² lik alanın tamamının tapusunun iptaline karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Ayrıca;
3-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6487 sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 6.maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları 13.03.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 tarih, 2013/95 Esas ve 2014/176 Karar sayılı kararıyla iptal edildiğinden; 04.11.1983 tarihinden sonra el atılan taşınmazlar yönünden, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda, mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretinin nispi olarak uygulanması gerektiğinden de hükmün bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, karar düzeltme harçlarının istek halinde düzeltme isteyenlere, temyiz onama harcının ise davalı tarafa iadesine, 11.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat