Kamulaştırılan Taşınmazın Bedel Tespiti Ve Tapuya Tescili Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Kamulaştırılan Taşınmazın Bedel Tespiti Ve Tapuya Tescili Dilekçesi

……………………..NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Adres

DAVALILAR : 1- Adı ve Soyadı
Adres
2- Adı ve Soyadı
Adres

DAVA KONUSU : Kamulaştırılan taşınmazın bedel tespiti ve tapuya tescili

AÇIKLAMALAR :
1- ……………….. Yolu yapımı sebebiyle ……….ili, Merkez ilçesi, güzeloba Mahallesi sınırlarında bulunan …….ada, …..parsel sayılı taşınmazın …….. metrekarelik kısmı kamulaştırılmıştır.
2–2942 sayılı 4680 sayılı Yasa ile değişik 8. maddesi gereğince bedelde uzlaşma sağlanamadığından aynı Kanunun 10. maddesine göre mahkemece kamulaştırma bedelinin tespitine ve ödenecek bedel karşılığında taşınmazın kamulaştırılan bölümü-nün tapu kaydının iptali ile hazine adına tescilini müteakip yol olarak terkinine karar verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER : 2942 Sayılı Kanun md. 10 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle; kamulaştırılan yerin mah-kemece kamulaştırma bedelinin tespitine ve ödenecek bedel karşılığında taşınmazın kamulaştırılan bölümünün tapu kaydının iptali ile hazine adına tescilini müteakip yol olarak terkinine, yargılama harç ve masraflarının davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2012

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat