Kira Borcu Nedeniyle İcra İnkar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kamu Malına Zarar Verme Suçu

İLGİLİ KANUN MADDESİNİN CEZA ALT VE ÜST SINIRININ DEĞİŞTİRİLDİĞİ – MAHKUMİYET KARARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
15.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 8318
Karar: 2016 / 90
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: 5237 sayılı TCK’nın … maddesinin birinci fıkrasında yer alan üst hattın “altı” ibaresinin “dört” şeklinde değiştirilmiş olması ve kamu malına zarar verme suçundan kurulan mahkûmiyet kararındaki temel cezanın üç yıl olarak belirlenmiş olması karşısında, söz konusu kanun değişikliğine göre bu durumun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması, hükmün bozma sebebidir.

(5237 S. K. m. 53, 152)

Dava ve Karar: Kamu malına zarar verme suçundan sanığın mahkûmiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın, zararı gidermek için kendisine imkân verilmediğine ve cezasının fazla olduğuna dair yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1-28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 65. maddesiyle 5237 sayılı TCK’nın 152. maddesinin birinci fıkrasında yer alan üst hattın “altı” ibaresinin “dört” şeklinde değiştirilmiş olması ve kamu malına zarar verme suçundan kurulan mahkûmiyet kararındaki temel cezanın üç yıl olarak belirlenmiş olması karşısında, söz konusu kanun değişikliğine göre bu durumun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
2-5237 sayılı Kanun’un 53. maddesinin 1. fıkrasının “c” bendinde yer alan haklardan, sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmetten bulunmaktan yoksun bırakılmaya ilişkin hak yoksunluğunun, aynı maddenin 3. fıkrasına göre koşullu salıverilme tarihinden itibaren uygulanmayacağı gözetilmeden, altsoyu dışındaki kişileri de kapsayacak şekilde 53/1-c. maddesi gereğince güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilmesi,
Sonuç: Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesine istinaden halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat