Kamu İhalesinin İptali Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Kamu İhalesinin İptali Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

DANIŞTAY 10. DAİRE
Esas: 2001/1154
Karar: 2003/751

İHALENİN İPTALİ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ…

Dosyanın incelenmesinden, SSK’na ait işyerlerinin satışı için 27-28.07.1999 tarihinde …’da yapılan ihale sonucunda, işyerlerinden bazılarına istekli çıkmaması, bazılarına ise bir kişinin istekli olması karşısında yeterli rekabet ortamının oluşmadığı belirtilerek, SSK Yönetim Kurulunca ihale komisyonu teklifinin reddine karar verildiği, daha sonra 13.07.2000 tarihinde aynı işyerlerinin satışı için yapılan ihalede davacıların önceden talip oldukları dükkanlara bu kez üç kat daha fazla teklifte bulundukları ve bu ihalenin de idarece onaylanmadığı anlaşılmaktadır.
İdarenin ilgili Yönetmelik uyarınca, kamu yararını da gözeterek yeterli rekabet koşulunun oluşmaması durumunda verilen teklifler muhammen bedeli aşsa bile, ihaleyi onaylamama konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır.
İstemin Özeti : Davalı idareye ait … Mah. … ada … nolu parselde bulunan gayrimenkulun 1 ve 2 nolu bölümlerinin ihale ile davacılara satışının onanmamasına ilişkin işlemin iptali ile 50.000.000- lira maddi ve 500.000.000- lira manevi tazminat ödenmesi istemiyle açılan dava sonucunda Konya İdare Mahkemesi 22.02.2001 tarih ve E: 2000/305, K: 2001/206 sayılı kararıyla; davalı idare yönetim kurulunun, ihale işlemini onayıp onamama konusunda takdir hakkı olmakla birlikte bunun sınırsız ve sebepsiz olamayacağı, onamama kararının hukuki ve makul bir sebebinin olması gerektiği, muhammen bedelin aşıldığı bir ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı gerekçesinin ihalenin iptali için yeterli ve kamu yararına uygun bir sebep olamayacağı, hem muhammen bedelin aşıldığı hem de birden fazla kişinin ihaleye katılarak rekabet ortamı oluşan 1 ve 2 nolu dükkan ihalelerinin onanmamasına ilişkin işlemde takdir hakkı kamu yararı çerçevesinde kullanılmadığından hukuka uyarlık bulunmadığı, takdir hakkının geniş kullanılmasının hukuki bir hata olup, kasıt ve kötü niyet bulunmadığından hizmet kusurundan söz edilemeyeceği, kaldı ki davacının maddi ve manevi zararının da bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, tazminat isteminin reddine karar vermiştir.
Davalı idare tarafından, ihalenin onanması konusunda Yönetim Kuruluna verilen ve ilanda da belirtilen serbestliğin peşinen kabul edilerek ihaleye katılındığı, ihalenin iptalinden sonra yapılan ikinci ihalede davacının aynı dükkana 3 kat fiyat verdiği dikkate alındığında önceki ihalede değerinin altında satıldığının görüleceği, kamu yararı tamamının satılmasını gerektirdiğinden ve bu gerçekleşmediğinden satıştan vazgeçilerek kiraya verilmesine karar verildiği belirtilerek anılan mahkeme kararının temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
D.Tetkik Hakimi: Yahya Şahin
Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden; 5 katlı SSK işhanı binasındaki 48 adet işyerinin satılması amacıyla ihaleye çıkarıldığı, yapılan ihalede 7 adet işyerinin satışının yapıldığı, diğer yerlerin taliplilerinin bulunmaması veya birden fazla taliplisi olmaması nedeniyle rekabet şartları oluşmadığından satılamadığı ve 48 adet işyerinin topluca satışının yapılamayacağı gözönüne alınarak dava konusu yönetim kurulu kararıyla 7 adet işyerine ait satış teklifinin reddedildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, SSK Taşınmaz Mallar Yönetmeliğinin 22/o fıkrasında tanınan yetkinin kurum amacı ve yararı doğrultusunda ihalenin onaylanmaması yolunda kullanılması suretiyle tesis edildiği anlaşılan işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Kaldı ki, daha sonra yapılan ikinci ihalede aynı işyeri için üç katı tutarında teklifte bulunulmasına rağmen yine aynı sebeple ihalenin onanmaması, idarenin, Kurum çıkarına olmadığı sonucuna vardığı bu şekildeki ihale sonucunda takdir yetkisini tutarlı ve kamu yararına uygun şekilde kullandığını göstermektedir.
Belirtilen nedenle temyize konu mahkeme kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı: Zümrüt Öden
Düşüncesi: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait …’da bulunan taşınmazların yapılan ihale sonunda davacılara satışının onaylanmamasına ilişkin davalı idare Yönetim Kurulu işlemini, ihalelerde muhammen bedelin üzerine çıkılmasının esas olduğu, uyuşmazlığa konu ihalede muhammen bedelin aşıldığı, ihalede yeterli rekabetin oluşmamasının ihalenin iptali için yeterli ve kamu yararına uygun bir sebep olmadığı gerekçesiyle iptal eden Konya İdare Mahkemesi kararı temyiz edilmektedir.
SSK Taşınmaz Mallar Yönetmeliğinin 22. maddesinin ( o ) fıkrasında, ihale komisyonu kararlarının Yönetim Kurulunun onayıyla geçerlik kazanacağı kuralı yer almaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, SSK’na ait işyerlerinin satışı için 27-28.07.1999 tarihinde …’da yapılan ihale sonucunda, işyerlerinden bazılarına istekli çıkmaması, bazılarına ise bir kişinin istekli olması karşısında yeterli rekabet ortamının oluşmadığı belirtilerek, SSK Yönetim Kurulunca ihale komisyonu teklifinin reddine karar verildiği, daha sonra 13.07.2000 tarihinde aynı işyerlerinin satışı için yapılan ihalede davacıların önceden talip oldukları dükkanlara bu kez üç kat daha fazla teklifte bulundukları ve bu ihalenin de idarece onaylanmadığı anlaşılmaktadır.
İdarenin ilgili Yönetmelik uyarınca, kamu yararını da gözeterek yeterli rekabet koşulunun oluşmaması durumunda verilen teklifler muhammen bedeli aşsa bile, ihaleyi onaylamama konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır.
Bu nedenle, idarenin gereksinimlerine en uygun olacak teklifi belirlemek için tesis ettiği dava konusu işlem hukuka uygun olduğundan, bu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği düşünüldü: İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden,
SONUÇ : Temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına 27.02.2003 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
AZLIK OYU :
SSK Taşınmaz Mallar Yönetmeliğinin 22. maddesinin ( o ) fıkrasında, ihale komisyonu kararlarının Yönetim Kurulunun onayıyla geçerlik kazanacağı kuralı yer almaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, SSK’na ait işyerlerinin satışı için 27-28.07.1999 tarihinde …’da yapılan ihale sonucunda, işyerlerinden bazılarına istekli çıkmaması, bazılarına ise bir kişinin istekli olması karşısında yeterli rekabet ortamının oluşmadığı belirtilerek, SSK Yönetim Kurulunca ihale komisyonu teklifinin reddine karar verildiği, daha sonra 13.07.2000 tarihinde aynı işyerlerinin satışı için yapılan ihalede davacıların önceden talip oldukları dükkanlara bu kez üç kat daha fazla teklifte bulundukları ve bu ihalenin de idarece onaylanmadığı anlaşılmaktadır.
Kurum yararının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kurum Yönetim Kuruluna, ihale sonucunu onaylayıp onaylamama konusunda takdir yetkisi tanınmış olup, ihale sonucunu kurum yararına ve amacına uygun görmeyerek onamayan yönetim kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabulü ile dava konusu Mahkeme kararının işlemin iptaline yönelik kısmının bozulması gerektiği görüşüyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat