KAMBİYO TAKİBİNDE YETKİYE BORCA VE FAİZE İTİRAZ DİLEKÇESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

KAMBİYO TAKİBİNDE YETKİYE BORCA VE FAİZE İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO              : ……../………….. Esas
BORCA İTİRAZ EDEN BORÇLU                              : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ALACAKLI                          : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Yetkiye, Borca ve Faize İtirazımızdan İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Davalı (Alacaklı), vekili aracılığı ile ……………….. İcra Müdürlüğü’nün ………/……… E. no.lu dosyası ile müvekkil aleyhine Kambiyo senetlerine mahsus icra yoluyla takip başlatmış ve Örnek 10 Ödeme Emri müvekkile tebliğ edilmiştir.
  2. Müvekkile tebliğ edilen ödeme emrine itiraz ediyoruz. Müvekkilin ikamet adresi …………………………………… olduğu halde, icra takibi …………….. İcra Müdürlüğünde yapılmıştır. İcra takibinin ………………… İcra Müdürlüğünde yapılması gerekir.
  3. Müvekkilin davalı alacaklıya iddia edildiği gibi herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu sebeple borca itiraz ediyor ve kabul etmiyoruz. Daha önce müvekkil tarafından davalı/alacaklı ile aralarındaki ticari ilişkinin teminatı için eldeki senet düzenlenmiş ve bahsi geçen borç da vadesinde ödenmekle sona ermiştir. Müvekkil, davalıya verdiği senedi istemişse de, davalı tarafından bugüne kadar oyalanmış ve senet iade edilmemiştir. Ödemeye ilişkin makbuzlar da dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.
  4. Alacaklı/Davalı tarafça bahse konu alacak için En Yüksek Mevduat Faizi talep edilmiştir. Oysa taraflar arasındaki ilişkinin niteliği gereği yasal faiz uygulanması gerekir. Bu sebeple uygulanan faize de itiraz etmek gerekmiştir.

DELİLLER                           :  İcra Müdürlüğünün ………./……… Esas sayılı dosyası, senet aslı, Bilirkişi incelemesi, Yemin ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edildiği üzere, yetkiye, borca, işlemiş faiz tutarına ve faiz oranına karşı yapmış olduğumuz itirazın kabulüne ve icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.

 

Ödeme Emrine İtiraz Eden

                                                                                                                                                              Borçlu Vekili

                                                                                                                              Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat