Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme Davası Nasıl Açılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme Davası Nasıl Açılır?

Hem poliçe hem bono ve hem de çekte vardır. Kambiyo senetleri çok sıkı şekli şartlarına ve çok kısa zamanaşımı süresine tabidir. Bu nedenle hak zayii söz konusu olabiliyor. Borçlar Kanunundaki sebepsiz zenginleşme davasından esinlenerek TTK’de de özel bir dava türü m. 644’de düzenlenmiştir.

Ticaret Kanununun, Üçüncü Kitabının “Dördüncü Faslı”nı oluşturan Kambiyo senetleri ile ilgili olarak “Birinci Kısınf’da, poliçe hakkında geniş ve ayrıntılı düzenlemeye yer verilmiş, bono (Emre muharrer senet) ve çeklere dair hükümlerde ise genelde, poliçe ile ilgili düzenlemeye göndermede bulunmakla yetinilmiştir. Bu nedenle TTK’nin 690’mcı maddesi yollaması ile bonolarda da uygulanması gereken aynı yasanın 661’inci maddesinde, poliçeyi kabul edene (bonolarda keşideciye) karşı açılacak davaların vadenin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağı Öngörülmüştür. Anılan yasanın 644’üncü maddesinde, keşideci ve poliçeyi kabul etmiş olan muhatabın, zamanaşımı sebebiyle poliçeden doğan borçlan düşmüş olsa bile hamilin zararına ve sebepsiz olarak iktisap etmiş oldukları meblağ nispetinde ona karşı borçlu kalacağı hüküm altına alınmıştır.

Çeklerle ilgili 730’uncu maddede sözü edilen 644’üncü maddeye göndermede bulunulmuş   olmasına   karşın,   bonolara   dair   690’inci   maddede   böyle   bir   atıfta bulunulmamış ise de, gerek doktrinde ve gerekse Yargıtay’ın istikrarlı uygulamasında, bono hamilinin Borçlar Kanununun 61 ve devamı maddeleri uyarınca nedensiz zenginleşme hükümlerine göre keşideciye müracaat edebileceği kabul edilmekte ve özellikle doktrinde 690’ıncı maddede, 644’üncü maddeye göndermede bulunulmamış olmasının makul bir izahının yapılamayacağı vurgulanmaktadır (Prof. Dr. Fırat Öztan -Kıymetli Evrak Hukuku 1997 basımı, Sahife 1021).

(Y. HGK. 28.03.2001-19/230 sayılı karar gerekçesinden)

Davacı hâmil veya vekilidir. (Vekil tahsil cirosu ile almalıdır.)

Davalı poliçede kabul etmiş muhatap, bono ve çeklerde keşidecidir. (veya vekilleridir.)

Sebepsiz zenginleşme davasının tüm koşulları aranacaktır. Yetkili mahkeme muhatap veya keşidecinin ikametgâhı mahkemesidir. Senet hangi zamanaşımına tabi ise bitiminden itibaren bir yıllık zamanaşımına tabidir.

İspat yükü

Sebepsiz zenginleşme kuralları bu davada da uygulanır. Keşidecinin sebepsiz zenginleştiği ispat edilmelidir. Ödemediği.

Sebepsiz iktisap

Madde 644 – Keşideci ve poliçeyi kabul etmiş olan muhatap, (müruruzaman sebebiyle veya senede dayanan hakların muhafazası için kanun hükmünce yapılması gerekli muamelelerin ihmal edilmiş bulunması dolayısıyla poliçeden doğan borçlan düşmüş olsa bile) hâmilin zararına ve sebepsiz olarak iktisap etmiş oldukları meblağ nispetinde ona karşı borçlu kalırlar.

Sebepsiz mal edinmeye dayanan dava, muhataba ikametgâhı bir poliçeyi ödeyecek olan kimseye ve keşideci poliçeyi başka bir şahıs veya ticarethaneye karşı dahi açılabilir.

Poliçeden doğan borcu düşmüş olan cirantaya karşı böyle bir dava açılamaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat